Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 Centrum vedecko-technických informácií SR ako riešiteľ projektu NISPEZ (Národný informačný systém podpory a vývoja v SR – prístup k 16 kolekciám elektronických informačných zdrojov) vyhodnocuje efektívnosť využívania týchto e-zdrojov (projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja).  

Sprístupnené sú databázy, ako napr.: Gale Virtual Reference Library: Art (umenovedné zameranie, elektronické knihy od renomovaných vydavateľstiev); Museum Image Gallery (vyobrazených je viac ako 155 000 umeleckých diel z kolekcií najznámejších múzeí a galérií); Knovel Library (plnotextové príručky z oblasti prírodných vied, techniky a i.); Springer Link (plné texty vedeckých časopisov); Web of Knowledge – Web of Science (bibliografické údaje, vrátane abstraktov a citácií prác z oblasti výskumu a vývoja od r. 1985) a ďalšie.

Prosíme Vás, aby ste vyplnili a odoslali pripojený dotazník, v ktorom vyjadríte svoju spokojnosť/nespokojnosť s ponukou e-zdrojov, prípadne napíšete návrhy na zmenu portfólia tých EIZ, ktoré by ste potrebovali pri svojej práci. Výsledky dotazníkového prieskumu pomôžu skvalitňovať ponuku e-zdrojov podľa požiadaviek vedeckej komunity v ďalšom období realizácie projektu.

Dotazník má 30 otázok a jeho vyplnenie zaberie 5 - 6 minút. Dotazník sa spúšťa kliknutím na tlačidlo Štart.

Dotazník je prístupný na adrese: www.iankety.sk/dotaznik/223014110/ .


Výsledky prieskumu budú uverejnené na webovej stránke projektu NISPEZ: http://nispez.cvtisr.sk.