Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

PROGRAM RIADNEHO ZASADNUTIA AKADEMICKÉHO SENÁTU FA STU
dňa 18. januára 2007 (štvrtok) o 13,00 h. v zasadačke dekana FA STU (1. posch.):

  1. Prezentácia, otvorenie a schválenie programu
  2. Aktuálne informácie z vedenia FA STU 
    - Správa o príprave a zahájení prijímacieho konania na bakalárske štúdium pre akad. r. 2007/2008
  3. Zadelenie senátorov do jednotlivých komisií AS FA STU
  4. Rôzne
  5. Uznesenia a záver

Ing.arch. Milan Andráš, PhD., predseda senátu