Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Záverom Novembra 2015 sa za účasti 24 študentov a 6 pedagógov z Fakulty architektúry v Bratislave a Školy architektúry v Bergene uskutočnil intenzívny 7-dňový workshop na Bergen architecture schol (BAS), ako súčasť spoločného projektu oboch inštitúcií. Workshop je pokračovaním projektu „Experimental Wooden Climatic Chamber“, inštitucionálnej spolupráce podporenej Štipendijným programom EHP Slovensko.

Prvé pracovné stretnutie sa konalo začiatkom Novembra v Bratislave a Hrubom Šúri. Záverom prvého workshopu na Slovensku bol výber lokality pre pozorovateľňu vtáctva na Dunaji, konkrétne na Hrušovskej zdrži v extraviláne obce Kalinkovo, ako aj prvé koncepty budúcej podoby pozorovateľne.

Prvý deň bol venovaný predstaveniu Bergen architecture school. Exkurziu po škole viedla rektorka školy Cecilie Andersson. Sídlo školy je v bývalom betónovom sile s typickým industriálnym charakterom , ktoré študenti pod vedením pedagógov každý rok prebudovávajú pre potreby ateliérov, dielní a knižnice. Škola disponuje dobre vybavenými dielňami, kde študenti po zaškolení  sami obsluhujú stroje a je k dispozícii počas celého dňa. Jedným z najzaujímavejších projektov realizovaných priamo v budove školy je spoločná kuchyňa vytvorená zo stavebného odpadu pri konverzii školy, ktorá je k dispozícii pre všetkých a slúži aj ako silný socializujúci element.

Exkurzia bola tiež spojená s prezentáciami predchádzajúcich prác študentov, pričom sa jednalo vždy o hand´s-on projekty.  Po exkurzii sa študenti z oboch škôl opäť spojili do skupín vytvorených počas prvého workshopu a prezentovali zámery svojich návrhov.

Počas 3. dňa workshopu sa uskutočnila prezentácia architekta zo štúdia BIOTOPE, Tormoda Amundsena, ktorý sa venuje profesionálnemu navrhovaniu pozorovateľní vtáctva po celom svete. Študenti po 3 dňoch intenzívnej práce prezentovali svojich 5 alternatívnych stvárnení pozorovateľne. Pán architekt Amundsen sa zúčastnil, spolu s pedagógmi oboch škôl, kritiky a výberu projektu, v ktorom sa pokračovalo až do skončenia sústredenia.

Ako najvhodnejšie riešenie pre pozorovanie vtáctva na Hrušovskej zdrži bolo vybraté riešenie drevenej zvlnenej terasovej štruktúry, ktorá bude okrem možnosti pozorovať prírodu poskytovať aj ďalšie aktivity pre rodiny s deťmi, peších turistov i cyklistov. Preorganizované skupiny pokračovali do skončenia workshopu v témach, ktoré riešili prístup a informačný systém, formovanie štruktúry, konštrukčný princíp a stvárnenie interiéru. Neodmysliteľnou súčasťou práce boli fyzické modely v mierke. Nápomocným bolo aj školenie používania CNC frézy a prípravy súborov pre frézovanie.

 

Počas pobytu v Bergene študenti a pedagógovia oboch škôl  ešte navštívili študentský projekt „Tubakuba“ - ubytovaciu turistickú bunku nad mestom, ktorá vznikla ako súčasť predošlého projektu „Climatic chamber“.

Záverom sústredenia boli prezentácie tematických skupín a spoločná večera. Tiež sa uskutočnilo stretnutie administratívnych pracovníkov oboch inštitúcií. Jeho cieľom bolo informovať o koordinácii prebiehajúceho projektu ako aj výmena skúseností z podobných projektov. Posledný deň bol venovaný exkurzii po okolí a za architektúrou.

Projekt bude pokračovať v marci tohto roku realizačným workshopom v Kalinkovo na Hrušovskej zdrži. Dovtedy budú študenti upresňovať formu realizácie a pripravovať dokumenty pre povolenie malej stavby. Tiež bude potrebné nájsť doplňujúce zdroje financovania pre realizáciu projektu. Viac informácií o projekte a jeho priebehu sa dá sledovať na web stránke www.watchamber.com.

Text a foto: Martin Boleš, Veronika Kotradyová