Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Obhajoby dizertačných prác konané podľa § 63 Zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


miesto obhajoby: FA STU Bratislava, seminárna miestnosť č.117 I. poschodie vľavo

meno dizertanta - študijný program, termín obhajoby - téma dizertačnej práce

Ing. arch. Alena Bindzárová - urbanizmus,  19.4.2017 o 10.00 hod.
Možnosti rozvoja mesta na plochách brownfiels, Vybrané princípy udržateľnosti: intenzifikácia a zmiešané využitie územia

Ing. arch. Karol Görner - urbanizmus,  19.4.2017 o 13.00 hod.
Intenzifikácia obytných súborov