Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Nadácia Tatra banka zverejnila nasledujúce grantové programy na rok 2015:

Študenti do sveta (vysokoškoláci)     
Cieľ: podporiť najlepších študentov, aby prostredníctvom zahraničných stáží získavali nové vedomosti a skúsenosti. Tieto štipendiá sú krátkodobé (max. na 1 rok) a sú určené na nediplomové výmenné študijné stáže na prestížnych zahraničných univerzitách.
Uzávierka predkladania žiadostí: 15. apríla 2015 o 24:00
Plánovaná výška grantu: 55 000 eur
Maximálna výška podpory na 1 projekt: 5 000 eur

Business Idea     
Cieľ: podporiť najlepšie realizovateľné biznis plány študentov a pomôcť im splniť si tak svoj podnikateľský sen. O podporu sa môžu uchádzať originálne nápady na reálne podnikanie a študenti tak majú príležitosť získať a zlepšiť si podnikateľské zručnosti.
Uzávierka predkladania žiadostí: 25. apríla 2015 o 24:00
Plánovaná výška grantu: 15 000 eur
Maximálna výška podpory na 1 projekt: 5 000 eur

Viac dizajnu /2 kolá/     
Cieľ: podporiť vizionárske, kreatívne projekty a projekty v oblasti experimentálneho dizajnu. Ambíciou programu je podporiť tvorbu mladých dizajnérov, ich vzdelávanie seba alebo druhých a sebaprezentáciu v oblasti dizajnu.
Termín vyhlásenia: 1. apríl /1. kolo/; 10. september /2. kolo/
Uzávierka predkladania žiadostí: 15. máj 2015 o 24:00 /1. kolo/; 30. október o 24:00 /2.kolo/
Plánovaná výška grantu: 33 000 € (rozdelené v dvoch kolách)
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 1 500 €
Kritériá grantového programu a online formulár budú zverejnené minimálne 6 týždňov pred dňom uzávierky predkladania žiadostí.

Vedieť viac
Cieľ: podporiť aktívne skupiny pôsobiace na vysokých školách, ktorých členovia „chcú vedieť viac“, a preto idú v procese vzdelávania nad oficiálny rámec.  Program podporí vysokoškolských učiteľov, vedeckých i organizačných pracovníkov, študentov, ako aj odborníkov z externého prostredia, ktorí sa snažia maximálne využiť a rozšíriť vzdelávací proces, umožniť odborný rast pedagógov a študentov, prepojiť vzdelávací proces s potrebami praxe alebo zvýšiť spoločenský status vysokých škôl a ich pracovníkov a študentov. Program podporuje i aktivity, projekty alebo programy mimovládnych neziskových organizácií, ktoré vznikli so zámerom rozvíjať vzdelávanie na slovenských vysokých školách.
Termín vyhlásenia: 4. máj
Uzávierka predkladania žiadostí: 25. jún o 24:00
Plánovaná výška grantu: 30 000 eur
Maximálna výška podpory na 1 projekt: 5 000 eur

Viac umenia
Cieľ: podporiť aktívne skupiny zložené z učiteľov, študentov všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia a slobodných umelcov, ktorí sa venujú tvorbe s cieľom vytvoriť umelecké dielo. Prostredníctvom renomovaných umelcov a skúsených pedagógov sa s tvorivým procesom zoznamujú aj budúci umelci z radov študentov.
Termín vyhlásenia: 1. jún  
Uzávierka predkladania žiadostí: 30. september o 24:00
Plánovaná výška grantu: 50 000 eur
Maximálna výška podpory na 1 projekt: 3 000 eur
Kritériá grantového programu a online formulár budú zverejnené minimálne 6 týždňov pred dňom uzávierky predkladania žiadostí.

Kvalita vzdelávania
Cieľ: finančne prispieť ku skvalitneniu výučby konkrétneho študijného programu, predmetu, témy alebo oblasti vzdelávania tak, aby sa vyučovanie obohatilo o nové moderné poznatky a informácie z prostredia domácej či zahraničnej vedy. Projektové tímy môžu byť zložené z pedagógov, vedeckých pracovníkov školy alebo externých spolupracovníkov a študentov. Hlavné kritériá, ktoré musia projekty spĺňať:
Inovatívnosť – projekty, ktoré prinášajú do vyučovania nové poznatky, metódy a prístupy.
Medzinárodná spolupráca – aktivity zamerané na využívanie moderných poznatkov zo zahraničia v procese vyučovania.
Prepojenie na prax – aktivity zamerané na prepájanie teórie s praxou a zlepšenie pripravenosti študentov na prax.
Udržateľnosť zmien – výstupy z projektov vo vyučovacom procese dlhodobo udržateľné.
Termín vyhlásenia: 2. september
Uzávierka predkladania žiadostí: 20. október
Plánovaná výška grantu: 40 000 €
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 5 000 €
Kritériá grantového programu a online formulár budú zverejnené minimálne 6 týždňov pred dňom uzávierky predkladania žiadostí.