Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Vyhlásené vybrané programy a možnosti podpory Nadácie Tatra banky v roku 2016:

Študenti do sveta (vysokoškoláci)     1. marec (utorok) - 15. apríl (piatok)
Grantový program Študenti do sveta podporuje najlepších študentov, aby študovali na zahraničných školách a získavali skúsenosti, ktoré uplatnia na Slovensku. V rámci grantového programu poskytne Nadácia Tatra banky finančné granty na pokrytie časti nákladov spojených so zahraničnými študijnými pobytmi, letnými školami, stážami a výskumnými pobytmi na niektorej z renomovaných univerzít v zahraničí.
Suma vyčlenená na program: 55 000 EUR
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 5 000 EUR

Business Idea                 8. marec (utorok) - 25. apríl (pondelok)
Grantový program Business Idea má za cieľ podporiť najlepšie realizovateľné biznisplány študentov a pomôcť im splniť si tak svoj podnikateľský sen. Cieľom programu je podpora vzdelávania a integrácie budúcich absolventov vysokých škôl na trhu práce prostredníctvom podpory podnikania ako nástroja sociálnej zmeny. Nadácia Tatra banky touto cestou podporí študentov pri naštartovaní ich podnikateľského zámeru, aby po skončení vysokej školy neostávali nezamestnaní a aby nemuseli hľadať akékoľvek zamestnanie pod úroveň získaného stupňa vzdelania.
Suma vyčlenená na program: 15 000 EUR
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 5 000 EUR

Viac dizajnu              9. september (piatok) - 31. október (pondelok)
Grantový program Viac dizajnu pre mladých dizajnérov je zameraný na oblasť umeleckého dizajnu. Cieľom je podporiť kreatívny proces a prezentáciu mladých slovenských dizajnérov v ich tvorbe, pomôcť pri ich etablovaní. Ambíciou programu je podporiť hlavne tvorbu, ale aj ich vzdelávanie prezentáciu a vzdelávanie mladých dizajnérov tvoriacich v oblasti umeleckého dizajnu.

Suma vyčlenená na program: 33 000 EUR
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 1 500 EUR

Vedieť viac                 3. máj (utorok) - 24. jún (piatok)
Podpora aktivít, projektov alebo programov mimovládnych neziskových organizácií, ktoré vzniknú za účelom rozvoja vzdelávania na slovenských vysokých školách. Cieľom programu je podporiť aktívne skupiny pôsobiace pri vysokých školách, ktorých členovia „chcú vedieť viac“, a preto idú v procese vzdelávania nad oficiálny rámec, ktorý sa snažia maximálne využiť a rozšíriť vzdelávací proces, umožniť odborný rast pedagógov a študentov, prepojiť vzdelávací proces s potrebami praxe alebo zvýšiť spoločenský status vysokých škôl, ich pedagogických, vedeckých a riadiacich zamestnancov a študentov.
Suma vyčlenená na program: 30 000 EUR
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 5 000 EUR

Kvalita vzdelávania             2. september (piatok) - 20. október (štvrtok)
Ambíciou grantového programu je priblížiť vzdelávací proces na slovenských vysokých školách štandardom moderného vzdelávacieho procesu svetových renomovaných vzdelávacích inštitúcií, ako aj reálnym potrebám praxe. Cieľom programu je obohatiť konkrétny študijný program, predmet alebo tému tak, aby sa vyučovanie rozšírilo o moderné poznatky z prostredia domácej a zahraničnej vedy, ako aj pomôcť pri aplikácii nových metód, foriem a postupov tak, aby sa vyučovanie stalo aktuálnejšie a viac reflektovalo potreby praxe.
Suma vyčlenená na program: 40 000 EUR
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 5 000 EUR

E-Talent                21. september (streda) - 4. november (piatok)
V grantovom programe E-Talent sa o grant môžu uchádzať aktívne skupiny zložené zo študentov všetkých troch
stupňov štúdia, učiteľov a výskumných pracovníkov, ktorí sa venujú výskumu v odbore aplikovanej a priemyselnej
informatiky. Naším cieľom je podporiť kreativitu a inovatívnosť študentov a učiteľov, ktorí sa rozhodli venovať vedeckým
projektom už počas vysokej školy.
Suma vyčlenená na program: 25 000 EUR
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 5 000 EUR

Viac informácií na www.nadaciatatrabanky.sk