Prejsť na obsah
Dianie na fakulte


ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE

Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby, ktoré spĺňajú dole uvedené podmienky:

a)nezúčastnili sa prípravy, vyhlásenia a vyhodnotenia súťaže

b)majú ukončené vysokoškolské vzdelanie v odboroch architektúra, urbanizmus, dizajn alebo tieto odbory študujú

Účastník je povinný zaregistrovať sa na registracia@komandor.sk , kde zanechá tieto osobné údaje: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, mail, telefón a adresu trvalého bydliska

 

SPÔSOB VYHLÁSENIA SÚŤAŽE

Súťaž bude vyhlásená na internetovej stránke FA STU a TU ZVO

Vyhlásenia výsledkov súťaže:

Výsledky súťaže zverejní vyhlasovateľ na www.komandor.sk

 

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

Súťažné podklady sú poskytované účastníkom súťaže bezplatne

a) Vaše dotazy a požiadavky týkajúce sa súťaže, môžete zasielať počas celej doby trvania súťaže na infosutaz@komandor.sk 

b) prehľad materiálov z aktuálnej ponuky na výrobu vstavaných skríň KOMANDOR

- na internetovej stránke http://www.komandor.sk/

- na predajných expozíciách

 

Aktuálne portfólio materiálov firmy KOMANDOR nie je záväzné pre súťažiacich. Súťažiaci môžu použiť všetky materiály dostupné na trhu s prihliadnutím na štandard kvality.

 

POŽADOVANÉ ZÁVÄZNÉ ČASTI SÚŤAŽNÉHO NÁVRHU, ICH OBSAH, ZÁVÄZNÁ GRAFICKÁ A INÁ ÚPRAVA

Grafická časť súťažného návrhu musí obsahovať celkovo 3 návrhy: 2 návrhy zo skupiny „POVINNÉ“ a jeden návrh zo skupiny „POVINNE VOLITEĽNÉ“

„POVINNÉ“

- predsieň - zostava skriniek a vstavaná skriňa

- spálňa - zostava skriniek a vstavaná skriňa + zostava skriniek s posteľou /manželskou/

Jedná sa o vytvorenie súhrnu skriniek cca 5 až 12 ks /otvorená, zásuvková, s dvierkami, výsuvná, kombinovaná a pod.../, ktoré sa dajú používať v rôznych veľkostiach a rôzne kombinovať tak, aby sa dali vyskladať buď v kombinácií so vstavanou skriňou alebo posteľou v spálni/predsieni a aby sa hlavne rozšírila funkcionalita vstavanej skrine, ktorá ma v štandarde posuvné dvere a obsahuje police, vešanie a zásuvky.

Úlohou je vytvoriť skrinky s rôznou funkcionalitou (prípadne ich kombinácie) tak, aby dopĺňali a vylepšovali úložný a funkčný priestor v konkrétnej miestnosti, ktorý je hlavnou dominantou v danej izbe, teda v priestore ako predsieň, alebo ako spálňa. Zásadne by malo byť použitie už zaužívaných posuvných dverí pri vstavanej skrini, keďže tieto najlepšie zabezpečujú vyrovnávanie nerovností pri produkte na mieru a šetria priestor pri otváraní. Môžu sa kombinovať aj pántové alebo skladacie dvere.

 

„POVINNE VOLITEĽNÉ“

A, predsieň - vstavaná skriňa ako hybrid

B, spálňa - vstavaná skriňa ako hybrid + posteľ /manželská/ ako hybrid

Princíp je ako v prvom prípade, ale nie je nevyhnutný. Môže to byť kombinácia s vyskladaním skriniek, ale hlavne priamou zmenou zaužívaného produktu – vstavaná skriňa a posteľ - pre spálňu a vstavaná skriňa - pre predsieň. Zásadne by malo byť použitie už zaužívaných posuvných dverí, keďže tieto najlepšie zabezpečujú vyrovnávanie nerovností pri produkte na mieru a šetria priestor pri otváraní. Môžu sa kombinovať aj pántové alebo skladacie dvere.

C, predsieň - vstavaná skriňa

D, spálňa - vstavaná skriňa

Vstavaná skriňa vyrábaná zo štandardných modulov na mieru, ktorá sa prispôsobí rôznym priestorom, majiteľom a potrebám pre úložný priestor. Mala by sa dať jednoducho kombinovať alebo by mala mať napríklad výsuvné možnosti, časti na zmenu šírky, hĺbky a výšky daného produktu. Produkt by mal mat niekoľko modulov a mal by byť pri presťahovaní zákazníka schopný „natiahnutím“ alebo „preskladaním“ byť znova nábytkom na mieru, no už v inom priestore.

 

Textová časť musí obsahovať stručný opis základných princípov navrhovaného riešenia, zamerané na:

a) zdôvodnenie zvoleného celkového riešenia

b)zdôvodnenie niektorých špecifických častí zvoleného riešenia,

c)autorský zámer

a) grafickú časť vo zvolenom formáte - pdf, tif, jpg: 2598× 2598 / 22cm x 22 cm /obrazových bodov pri kvalite 300 dpi pre publikovanie súťažných návrhov/, PowerPointová prezentácia

b)textovú časť vo formáte doc

 

Účastník súťaže zašle návrh na infosutaz@komandor.sk do 18.9.2013

 

Sprievodný list musí obsahovať nasledujúce informácie:

a)údaje účastníka súťaže: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého

bydliska, štátne občianstvo, telefónne resp. číslo mobilu, e-mailová adresa; platí aj pre spoluautorov;

b)čestné prehlásenie účastníka o tom, že je jediným autorom návrhu; v prípade viacerých autorov sa v sprievodnom liste uvedie meno, priezvisko, titul, dátum narodenia a adresu trvalého bydliska všetkých ďalších autorov, podiel ich účasti na súťažnom návrhu a všetkými autormi navrhnuté a podpisom všetkých potvrdené rozdelenie výhry v prípade ocenenia návrhu

 

ZÁVÄZNÉ KRITÉRIÁ HODNOTENIA

Záväzné kritériá, podľa ktorých budú súťažné návrhy vyhodnotené, stanovuje vyhlasovateľ súťaže bez poradia významnosti nasledovne:

- úložný priestor využiť čo najviac – objemovo

- funkčnosť úložného priestoru – hlavná požiadavka je uložiť čo najviac oblečenia, ale aj iných predmetov potrebných pre každodenný život

- myšlienka a inovatívnosť celkového riešenia

- komplexná kvalita návrhu a riešenia – uchopenie problému

- novátorské, zaujímavé riešenia dizajnu

- predateľnosť /miera komercie/

 

CENY

V rámci súťaže budú udelené 3 ceny. Ceny sa stanovujú vo výške:

- 1.cena – 2000€ /1000€nábytok + 1000€ honorovaná zmluva/

- 2.cena – 1000€ /honorovaná zmluva/

- 3.cena – 750€ / honorovaná zmluva/

Hodnotiaca komisia môže rozhodnúť o inom rozdelení cien, prípadne o neudelení cien. Toto svoje rozhodnutie musí hodnotiaca komisia odôvodniť v osobitnom protokole.

 

ZÁKLADNÉ TERMÍNY SÚŤAŽE

Dátum vyhlásenia súťaže:

5.8.2013

Možnosť prihlásenia sa do súťaže, je po celú dobu jej trvania.

 

Dátum odovzdania súťažných návrhov súťažiacimi:

do 18.9.2013

 

Dátum konania zasadnutia hodnotiacej komisie, ktorá vyhodnotí súťažné návrhy sa

predbežne stanovuje na 30.9.2013, presný dátum zasadnutia hodnotiacej komisie bude stanovený v priebehu súťaže.

 

Dátum zverejnenia výsledkov súťaže sa predbežne stanovuje na mesiac október 2013; presný dátum bude stanovený v priebehu súťaže.

Výsledok súťaže bude zverejnený na internetovej stránke vyhlasovateľa súťaže http://www.komandor.sk/

Okrem zverejnenia výsledkov súťaže na internetovej stránke vyhlasovateľa súťaže http://www.komandor.sk/, vyhlasovateľ súťaže zašle víťazovi súťaže informačný list.