Prejsť na obsah
Dianie na fakulte


Fakulta architektúry STU Bratislava 18.9. až 21.9 2012

Letná škola sa uskutoční v rámci projektu City of the Future – Making Heimat pod záštutou Goethe Institute a DAD v spolupráci s Fakultou architektúry STU  v Bratislave

 

Téma:

Téma letnej školy je zameraná na revitalizáciu Námestia slobody v Bratislave.

Problematika verejných priestorov je v súčasnosti jednou z najdiskutovanejších tém vo väzbe na transformáciu miest a vytváranie kvalitného životného prostredia v zmysle domova (spoločného obytného priestoru) pre svojich obyvateľov a návštevníkov.

 

Kontext:

Poloha Námestia slobody v centre mesta, na križovatke významných peších a dopravných ťahov, vo väzbe na dôležité štátne inštitúcie (Úrad vlády, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácii SR) a niektoré fakulty Campusu Slovenskej technickej univerzity (Fakultu architektúry, Stavebnú fakultu a Strojnícku fakultu a Fakultu chemickej a potravinárskej technológie)  ho predurčuje na jedno z najvýznamnejších námestí mesta. Tomu nezodpovedá jeho súčasné využitie ani jeho výraz (forma).

 

Námestie v priebehu vývoja prešlo niekoľkými spôsobmi využitia, jednak v závislosti od funkcie okolitej zástavby, polohy voči rozširujúcemu sa mestu a súčastne  vzhľadom na jeho historicky založenú veľkú mierku. Námestie zohrávalo svoju úlohu ako v lokálnom merítku - vo vzťahu k svojmu bezprostrednému okoliu, tak v rámci mesta ako celku. Bolo však i svedkom  celoslovensky významných historických udalostí. Námestie v dobe svojho vzniku (v 17. storočí) bolo upravené ako park so stromoradím pred letným arcibiskupským palácom. Neskôr slúžilo ako vojenské cvičisko pre blízke kasárne, ako zhromažďovací priestor, ako aréna pre  šport, spoločenské podujatia, slúžilo ako parkovisto a od roku 1980 ako park. V súčasnosti je miestom demonštrácii, štrajkov a príležitostných koncertov. Jeho fyzická devastácia, uzavretosť okolitých objektov vzhľadom na ich charakter, či kriminalitu  ho  výrazným spôsobom umŕtvuje.

 

Priestor námestia a jeho nefunkčnosť vyvoláva za ostatné roky verejné diskusie, polemiky, ale i iniciatívy  občanov, mladých umelcov, architektov a študentov architektúry, ktorí hľadajú jednoduché, ale i koncepčne náročnejšie riešenia na jeho oživenie.  Svoje predstavy o využití námestia majú i niektorí investori. Hľadanie ciest oživenia Námesia slobody bude hlavným cieľom letnej školy.

 

Ciele:

Cieľom letnej školy je poukázať na potenciál námestia v celej jeho šírke a hierarchii, pri sledovaní  širokej škály problémov  s interdisciplinárnym presahom a previazaním na verejnosť a reprezentantov mesta a mestskej časti.

 

Účastníci letnej školy budú hľadať jednoduché ale i náročnejšie cesty ako oživiť Námesie slobody, ako vytvoriť z neho miesto pre stretávanie sa, aktivity a oddych obyvateľov oblasti a pre študentov okolitých fakúlt.

Cieľom je súčasne hľadať cesty ako vytvoriť kreatívne a podnetné prostredie pre prezentáciu výsledkov najväčšej Slovenskej technickej univerzity a zároveň miesto podnecujúce výmenu informácii a zaujímavých podnetov.

Výzvou je i zhmotnenie potrebných  väzieb medzi vládnymi inštitúciami, verejnosťou a intelektuálnym potenciálom Bratsialvy, na Námestí slobody reprezentovaných Slovenskou technicou univerzitou a ústredným orgánom SR.

 

Cieľová skulpina:

Cieĺovou skupinou letnej školy sú študenti a doktorandi architektúry, urbanizmu, krajinnej a záhradnej architektúry, plánovania, sociológie.

 

Spôsob práce:

Práca v tímoch pod vedením zahraničných praktizujúcich architektov, pôsobiacich súčasne na Fakultách architektúry

 

Výstupy:

- Prezenácia ídeí, návrhov

- Výstava (19.-21. 10)

- Zborník

 

Partneri:

Goethe Institute v Bratislave

DAD in Frankfurt am Main

Fakulty architektúry, STU Bratislava so svojimi pedagógmi (prof. Kováč, doc. Vitková)

a externými expertami: Igor Marko MA ARCH ARB , Petra Havelská, MA ARCH .

 

Architekti a experti v rámci  projektu City of the Future – Making Heimat and experts:

Mrs. Kerstin Schultz – liquid architecten - Nemecko

Mr. Gintaras Čaikauskas - Estónsko

Mr. Roman Rutkowski - Poľsko

 

Odborný garant:

Hlavná architektka Hl. mesta SR Bratislavy – Ing. arch. Ingrid Konrad

 

Záštita:

Starostky mestske časi Staré mesto

Letna_skola_NAM_SLOBODY_2012