Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE 1 MIESTA KOORDINÁTORA VZDELÁVANIA A ODBORNÝCH AKTIVÍT SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY v Bratislave, Vazovova 5, 812 43  Bratislava,

FAKULTY ARCHITEKTÚRY A DIZAJNU  STU, Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dekan Fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vyhlasuje výberové konanie na obsadenie: 

1  MIESTA KOORDINÁTORA VZDELÁVANIA A ODBORNÝCH AKTIVÍT

na obdobie rokov 2022 - 2023

v rámci národného projektu „Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov“ (NP DI PTT)

 1. Kvalifikačné predpoklady:
 • ukončené vysokoškolské vzdelanie minimálne prvého stupňa,
 • preukázateľná skúsenosť s výkonom činností projektového alebo finančného riadenia v projekte financovanom zo zdrojov EÚ.
 1. Iné kritériá a požiadavky:
 • vodičský preukaz skupiny B (aktívny vodič) – práca zahŕňa realizáciu vzdelávacích a odborných aktivít po celom Slovensku s použitím vlastného motorového vozidla,
 • administratívne zručnosti - pokročilá znalosť MS Office, najmä MS Excel,
 • komunikatívnosť a organizačné schopnosti.
 1. Zoznam požadovaných dokladov:
 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • štruktúrovaný profesijný životopis vo formáte Europass,
 • kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • potvrdenie zamestnávateľa o dĺžke odbornej praxe, ekvivalentný dokument,
 • čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.
 1. Predpokladaný termín nástupu:

        január 2022  

 1. Ponúkaný plat: od 785,- € / mes./ 50 % úväzok   (z toho základný tarifný plat od 470,- €/ mes./ 50 % úväzok )
 1. Podmienky podania žiadosti:

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave, Námestie slobody č. 19, 812 45 Bratislava najneskôr do  09.12.2021  s označením  „Výberové konanie“.

Informácie    sú    k   dispozícii    na    Oddelení    pre    mzdy   a   ľudské    zdroje    FAD STU, Ing. Horňáková, t. č. 02/57 276 229;  0918 863 742;   alica.hornakova@stuba.sk  a u doc. Čerešňovej; 0908 948 626; zuzana.ceresnova@stuba.sk