Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

workshop pre študentov architektúry a príbuzných odborov /  for students of architecture and related disciplines

s/with

LEVENTE POLYAK 

Čas / Date: 
5.12. 2017, 10:00 – 16:00

Miesto / Venue: 
Fakulta architektúry STU v Bratislave / Faculty of Architecture STU Bratislava,
Námestie slobody 19, Bratislava, miestnosť č. 117 / room nr. 117

Účasť na workshope je bezplatná. Pre účasť sa prosím zaregistrujte mailom na adrese nina.bartosova@stuba.sk do 3. decembra! / Participation is free of charge. To participate, please register at nina.bartosova@stuba.sk by December 3th! Workshop bude prebiehať v angličtine. / Workshop will be conducted in English.

Rozvrh workshopu

10.00 Úvod
10.30 Organizovanie komunít
12.00 Obed
13.00 Práca s inštitúciami
14.30 Prístup ku kapitálu
16.00 Záver

Kultúrne, sociálne, komunitné a edukačné priestory sa v poslednej dobe stávajú laboratóriami nových foriem živej pracovnej, vzdelávacej a kolektívnej výmeny. Tieto občianske priestory však  čelia mnohým problémom vtedy, keď sa snažia založiť stabilné ekonomické štruktúry, ale aj z nedostatku finančných rezerv, ktoré by zaistili ich dlhodobé fungovanie a relatívnu autonómiu. Viaceré iniciatívy vo svojej snahe stabilizovať svoje fungovanie počítajú stále viac s mocou lokálnej komunity, rozptýleného davu a nových finančných aktérov, ktorí by mohli investovať do ich aktivít. Štruktúry spoločného alebo kooperatívneho vlastníctva v mnohých prípadoch vylučujú možnosť špekulácie s nehnuteľnosťami. V iných prípadoch sa zas nové sociálne služby integrujú do lokálnych ekonomických tkanív spoliehajúc sa na nevyužité zdroje a kapacity. Na workshope sa budeme venovať možným spôsobom, akými sa rôzni aktéri, ich pray, modely a mechanizmy ale aj názory adaptovali na meniaci sa sociálno-ekonomický kontext. Pozornosť bude venovaná aj ich experimentom s novými finančnými a ekonomickými modelmi občianskych priestorov, sprístupňovaním komunitného kapitálu, udržiavaním ziskov v susedstvách a zaisťovaním priestorov  v obrane pred verejným nátlakom a ekonomikou extrakcie.

* * * 

Schedule 
10.00 Introduction
10.30 Organising communities
12.00 Lunch
13.00 Working with institutions
14.30 Accessing Capital
16.00 Closing 

In recent years, cultural, social, community and educational spaces have become laboratories of new forms of living, working, learning and collective exchange. However, these civic spaces face many difficulties in establishing stable economic structures, or lack financial buffers to secure their long-term operations and relative autonomy.  Seeking to consolidate their presence in the regenerated spaces, many initiatives are increasingly looking into the power of the local community, the dispersed crowd and new financial actors to invest in their activities. In some cases, shared and cooperative ownership structures exclude the possibility of real estate speculation, in others, new welfare services are integrated in local economic tissues, relying on unused resources and capacities. The workshop explore how a variety of actors, practices, models, mechanisms and opinions have adopted to the changing socio-economic context and experimented with new financial and economic models for civic spaces by accessing community capital, keeping profits in neighbourhoods and ensuring spaces against public oppression or the extraction economy.

* * *

Levente Polyak je mestský plánovač, vedec, obhájca komunít a politický poradca. Po štúdiu architektúry na Budapeštianskej technickej a ekonomickej univerzite, urbanizmu na Parížskom inštitúte urbanizmu a sociológie na Univerzite Loránda Eötvösa v Budapešti a na Vysokej škole spoločenských vied v Paríži, pôsobil ako externý prednášajúci na Moholy-Nagy University of Art and Design  v Budapešti, na Budapeštianskej technickej a ekonomickej univerzite a na TU Wien. Ako hosťujúci lektor pôsobil na Columbia University, na École nationale supérieure d'architecture Paris-Malaquais a je držiteľom titulu PhD v odbore sociológie zo Stredoeurópskej univerzity. Pracoval na projektoch urbánnej regenerácie pre New York Department of City Planning, pre Délégation à la Politique de la Ville et à l’Intégration v Parížia a pre Assessorato della Rigenerazione Urbana v Ríme.  Je editorom časopisu Cooperative City, spoluzakladateľom organizácie Eutropian Research & Action (Viedeň – Rím) a členom KÉK – Maďarského centra súčasnej architektúry (Budapešť).

Levente Polyak is urban planner, researcher, community advocate and policy adviser. After studying architecture at Budapest University of Technology, urbanism at the Institut d’Urbanisme de Paris and sociology at ELTE Budapest, and EHESS Paris, he was visiting lecturer at the Moholy-Nagy University of Art and Design, the Budapest University of Technology and TU Wien. He was visiting fellow at Columbia University and the École nationale supérieure d'architecture Paris-Malaquais and holds a PhD in Sociology from the Central European University. He has worked on urban regeneration projects for the New York Department of City Planning, the Délégation à la Politique de la Ville et à l’Intégration in Paris, and the Assessorato della Rigenerazione Urbana in Rome. He is editor of Cooperative City, co-founder of Eutropian Research & Action (Vienna-Rome) and member of the KÉK - Hungarian Contemporary Architecture Centre (Budapest).

levente.polyak@eutropian.org 

http://eutropian.org/about-funding-the-cooperative-city/

* * * 

Spoločný projekt tranzit/sk a Fakulty architektúry STU v Bratislave. / A collaboration project between tranzit/sk and Faculty of Architecture STU Bratislava. 

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom tranzit. / ERSTE Foundation is main partner of tranzit.