Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, vyhlašuje výzvu k podávání příspěvků
na mezinárodní vědeckou konferenci doktorského studia v oblasti architektury a urbanismu

TYPOLOGIE (N)OSTALGIE

(Věda ve výstavbě)


datum konání: 7. – 8. 11. 2013
(čtvrtek 7. 11. 2013 konference, pátek 8. 11. 2013 doprovodný program - exkurze)

místo konání: Fakulta architektury VUT v Brně, Poříčí 5, 639 00 Brno
spoluorganizátoři: Fakulta architektury ČVUT, Praha a Fakulta architektury STU Bratislava

     Cílem konference je umožnit posluchačům doktorského studia v oblasti architektury a urbanismu prezentovat výsledky svého vědeckého bádání, diskutovat o nich v širším československém kontextu, navázat spolupráci mezi pracovišti a jednotlivci s příbuzným výzkumným zaměřením a zkvalitnit vědecké bádání na úrovni doktorského studia.

     Účast na konferenci je bezplatná. Dopravu a ubytování si bude hradit každý účastník sám. Podrobný program a informace budou včas zaslány vybraným účastníkům.


Vědecký výbor:
prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc. (FA ČVUT Praha)
doc. Ing. arch. Irena Fialová (FA ČVUT Praha)
doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD. (FA STU, Bratislava)
doc. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková (FA STU Bratislava)
prof. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D. (FA VUT Brno)
doc. Ing. arch. Maxmilián Wittmann, Ph.D. (FA VUT Brno)


Přípravný výbor:

prof. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D. (FA VUT Brno)
Ing. arch. Petr Novák (FA VUT Brno)

DŮLEŽITÉ INFORMACE

     Doktorandy, kteří mají zájem o prezentaci na konferenci, žádáme o zaslání přihlášky a hotového příspěvku do 31. 5. 2013. Termín odevzdání je závazný. Příspěvky doručené po tomto termínu a příspěvky, které nebudou vytvořené ve formátu dle požadavků na formální úpravu a kvalitu, nebudou akceptovány.

     Včas doručené a správně vytvořené příspěvky dále posoudí vědecký výbor konference. Informace o jejich přijetí, resp. nepřijetí příspěvku bude zaslána emailem každému zájemci individuálně do 30. 6. 2013.

Příspěvek musí splňovat následující danosti:
- text v rozsahu 7 200 - 10 800 znaků včetně mezer
- resumé v anglickém jazyce v rozsahu 1 800 znaků
- obrazová příloha v rozsahu max. 10 ilustrací (kresby, schémata, fotografie) v rozlišení 300 dpi při šířce 150 mm
- příspěvky zasílejte prostřednictvím serveru www.uschovna.cz na adresu xanovak@fa.vutbr.cz ve formátech *.doc  a *.pdf (název souborů musí obsahovat vaše jméno např. Novak-Petr.doc)
- pro splnění podmínky dodržení předepsaného grafického formátování příspěvku doporučujeme, aby jste svůj příspěvek vepisovali přímo do vzorového souboru


Výstupy: Příspěvky přijaté vědeckým výborem budou prezentovány na konferenci a publikovány v recenzovaném sborníku.

Forma prezentace na konferenci:
Ústní prezentace v délce 10 minut doprovázená obrazovou prezentací (powerpoint, pdf, jpg), organizátor poskytne PC a dataprojektor. Za každým blokem čtyř prezentací bude následovat odborná diskuze (20 minut). Předpokládaný počet prezentujících: 20.


Kontakt: xanovak@fa.vutbr.cz (Ing. arch. Petr Novák - FA VUT v Brně)

PŘIHLÁŠKA

 

na mezinárodní vědeckou konferenci doktorského studia v oblasti architektury a urbanismu

 


TYPOLOGIE (N)OSTALGIE

(Věda ve výstavbě)

 


Příjmení a jméno:
Titul:
Název disertační práce:
Název příspěvku:
Škola:
Rok narození:
Začátek DS:
Program, obor DS:
Školitel:
Email:
Tel.:
Adresa bydliště:
PSČ:
Stát:


Dávám souhlas k použití svých údajů organizátorům konference pro účely jeho uspořádání.


Místo, den:
Podpis doktoranda (digitální podpis je akceptován):

Přihlášku spolu s příspěvkem posílejte do 31. 5. 2013 ve formátu Word na adresu xanovak@fa.vutbr.cz; resp. přes server www.uschovna.cz


Děkujeme Vám za Vaši přihlášku.
Potvrdíme Vaši účast prostřednictvím e-mailu do 30. 6. 2013 na vámi zadaný e-mailový kontakt.