Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Bližšie informácie v prílohách

sovba

Fakulta architektúry STU v Bratislave
Ústav architektúry občianskych budov

organizuje I. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou

[ŠOV] BA 

Špičková Občianska Vybavenosť Bratislavy
problémy a perspektívy európskej metropoly

 

Vážená odborná verejnosť, odborníci z praxe

dovoľujeme si Vás pozvať na uvedené podujatie

 17. 10. 2012

Hlavný garant projektu

doc. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD. – vedúci Ústavu architektúry občianskych budov                                                              

Miesto konania:

Fakulta architektúry, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Námestie Slobody 19, 812 45 Bratislava

Miestnosť č. 117, I. posch. (prístup ľavým schodiskom od hl. vstupu do budovy)

Program konferencie

17.10. 2012 streda

8:00 – 8:30      PREZENTÁCIA  ÚČASTNÍKOV

Blok úvodných prednášok:

8:30 – 8:40      doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD., dekanka Fakulty architektúry STU Bratislava

                        Zahájenie konferencie

8:40 – 8:55      doc. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD. / ÚAOB FA STU

                        Špičková občianska vybavenosť Bratislavy

                        Vstupná úvaha

8:55 – 9:10      Ing. arch. Ingrid Konrad / Hlavná architektka Hlavného mesta SR Bratislava

                        Podnikavé, kultúrne a sociálne mesto_Bratislava 21.storočia

9:10 – 9:25      doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD. / ÚEEA FA STU

                        Historické jadro Bratislavy a jeho potenciály pre adekvátnu  vybavenosť

9:25 – 9:40      Ing. arch. Pavol Mrázek / MARSET, s.r.o

                        Aktuálne  metodicko – tvorivé aspekty špičkovej občianskej vybavenosti

9:40 –9:55       prof. Ing. arch. Štefan Šlachta, PhD. / historik a teoretik architektúry

                        Vízie hlavného mesta Bratislava v 20. rokoch - Regulačný  plán mesta z r.1929

9:55 –10:10     Ing. arch. Peter Žalman, CSc. / Architektonický ateliér Žalman

                        Vision Bratislava 2050 - potenciál mesta  a možnosti lokalizacie ŠOV

10:10 –10:25   PRESTÁVKA  / OBČERSTVENIE

Blok prednášok k problematike spojenej s dopravou:

10:25 –10:45   Ing. Tibor Schlosser, CSc. / Hlavný dopravný inžinier Hlavného mesta SR Bratislava

                         Rozvoj verejnej hromadnej dopravy na území mesta Bratislava

10:45 –11:00    Ing. arch. Jozef Marioth / Dopravoprojekt a.s.

                         Železničná stanica BA FILIÁLKA a polyfunkčný komplex FILIÁLKA

11:00 –11:15    Ing. arch. Vladimír Šimko / architektonický ateliér aa99 s. r.o.arch. ateliér aa99 s.r.o.

                         Prečo nechceme a nemôžeme mať z Bratislavy európsku metropolu – ako je tomu vo  Viedni?

11:15 –11:30    Ing. arch. Pavol ŠkorvánekAKJ, s. r. o. 

                         Vplyv nadregionálneho dopravného uzla na mesto a jeho štruktúru

11:30 –12:30    DISKUSIA k dopoludňajším prednáškovým blokom (moderuje Š. Šlachta, V. Šimkovič)

12:30 –13:30    PRESTÁVKA  / OBED

Blok prednášok k  vybraným funkciám špičkovej občianskej vybavenosti

13:30 –13:45    doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD. / ÚAOB FA STU

                         Športové stavby v Bratislave – analýza existujúceho stavu a odporúčania na doplnenie športovej vybavenosti

13:45 –13:55    Ing. Jiří Mandl / Lodný projektant

                         Lodné múzeum_ remorkér Šturec v Bratislave

13:55 –14:05    Ing. arch.  Zuzana Aufrichtová / FA STU

                         Univerzitný vedecký park STU Bratislava

14:05 –14:20    Ing. arch. Branislav Puškár, PhD.  / ÚABB FA STU

                         Ing. arch. Stanislav Majcher, PhD. / ÚAOB FA STU

                         Zdravotný areál Rázsochy

14:20 –14:30    Ing. arch. Pavel Nahálka, PhD. / ÚAOB FA STU

14:30 –14:40    Ing. arch. Milan Andráš, PhD. / ÚAOB FA STU

                     Bratislava v kontexte multimodálnej dopravy

14:40 –15:00    doc. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD. / ÚAOB FA STU

                     Námety na zariadenia ŠOV pre Bratislavu spracovávané na ÚAOB - krátky informatívny prehľad

15:00 –16:00    DISKUSIA k odpoludňajším prednáškovým blokom (moderuje Š. Šlachta, V. Šimkovič)

16:00 –16:30    Závery konferencie – vedecký výbor a odborní garanti

16:30 –17:00    Otvorenie a prehliadka výstavy „Študenti Fakulty architektúry STU pre Bratislavu“

                         (vstupná hala budovy FA STU, nám. Slobody 19)

17:00 –20:00    Voľný diskusný večer

Diskusia o spolupráci sektoru školstva s praxou; spolupráci na študentských prácach; súťaže, odborné stáže a pod.vrátane ponuky a dopytu na ďalšiu spoluprácu a spoluprácu v oblasti vedy a výskumu.

 

Výzva na sponzorstvo

Vážená odborná verejnosť, odborníci z praxe, kolegovia architekti

Obraciame sa na Vás so žiadosťou o podporenie tohto nášho podujatia. Veríme, že zaujímavé aktuálne informácie, ktoré aj vďaka Vašej finančnej podpore toto podujatie prinesie, budú pre pedagogické účely ohľadne riešenia a nasmerovania študentských projektov skutočným prínosom a námetom pre následné tvorivé aktivity v ich ateliérovej tvorbe.

V prípade že sa rozhodnete naše podujatie podporiť sponzorským príspevkom, môžete tak urobiť aj formou dodania svojej reklamy do zborníka konferencie. Vopred ďakujeme.

Reklama

Pri príležitosti konania sa konferencie bude vydaný zborník v predpokladanom náklade 300 ks.

Záujemcovia o uverejnenie reklamy – reklamnej strany v tejto publikácii vo formáte A4 (firemnej – arch. ateliéry, developeri, stavebné firmy, atd...), dodajú podklady na publikovanie svojej reklamy najneskôr do 24. 10 2012 vo formáte PDF, v dobrej tlačovej kvalite. Zborník bude vydaný v Č-B verzii (cena za dodanú 1/A4 - 20 €).

Detaily konzultujte na sovba2012@gmail.com , alebo s organizátormi podujatia.

 

 Bližšie informácie v prílohách .