Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Stavbebná fakulta STU v Bratislave,Fakulta architektúry STU v Bratislave, Slovenská komora stavebných inžinierov
Združenie pre zatepľovanie budov, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Technický a skúšobný ústav stavebný n.o.,Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť, člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností,INCHEBA a.s

Vás pozývajú na

19.medzinárodnú konferenciu

Teória konštrukcie pozemných stavieb
DVADSAŤ ROKOV ZATEPĽOVANIA NA SLOVENSKU A ĎALŠIE POŽIADAVKY

 Sprievodné odborné podujatie 33.medzinárodného stavebného veľtrhu CONECO 2012

ktorá sa koná  dňa 28.marca 2012 v Bratislave, EXPO CLUB, áreál INCHEBA.

Program s podrobnými informáciami a prihláškou je v prílohe.
Cieľová skupina: autorizovaní inžinieri a architekti, projektanti, pracovníci stavebných úradov a štátnej správy bytových odborov, odborne spôsobilé osoby na stavebný dozor a stavbyvedúci, zhotovitelia stavieb, zástupcovia miesta obcí, správcovia budov, zástupcovia bytových družstiev vlastníkov, súdni znalci, pracovníci výskumu a vývoja, pedagogickí pracovníci stredných a vysokých škôl.

Termín uzávierky prihlášok je 23.marca 2012

Prihláška 

Pozvánka