Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

11. ročník podujatia Jesenná univerzita architektúry (JUA), z toho o štvrtý ročník vedeckého výskumu stavebno-historického vývinu Banskej Štiavnice. Cieľom je na základe vedeckého poznania stavebného vývinu mesta grafické spracovanie jeho čo najexaktnejšej vizuálnej podoby. Do výskumu stavebno-historického vývinu mesta a grafického spracovania výsledkov sú zapájaní študenti a doktorandi rôznych vedných odborov: urbanizmu a architektúry, stavebníctva a geodézie, histórie a histórie umenia a pod. JUA 2018 – zmapovala a zdokumentovala doposiaľ známe obytné stavby z románskeho obdobia (medzi dvomi románskymi bazilikami); JUA 2019 – overovala možný výskyt románskych a gotických domov na Striebornej ulici (v blízkosti potvrdených románskych domov), vrátane ich napojenia na štôlne; JUA 2020 – zmapovala a zdokumentovala gotickú zástavbu meštianskych domov na terajšom Námestí sv. Trojice; JUA 2021 má za cieľ rozšíriť dokumentáciu gotických domov na čo najširšie územia (od dominikánskeho kláštora s kostolom sv. Mikuláša po Frauenbergský kostol Panny Márie Snežnej; od Starej nemocnice po Kostol sv. Alžbety). Pôjde o selekciu stredovekého obdobia z pamiatkových výskumov (z archívov) a prenesenie do mapových podkladov, tabuliek a o dokumentovanie vybraných gotických domov (ich typických architektonických znakov, časové zaradenie znakov – okná, portály, klenby a stropy); príp. o načrtnutie typickej dispozície stredovekého meštianskeho domu). Taktiež sa pokúsime o hypotetickú rekonštrukciu gotického slohového obdobia rozvinutých uličných pohľadov – podklad spracujú študenti Stavebnej fakulty STU (rozvinuté uličné pohľady ulíc: A. Kmeťa, Kammerhofská, Dolná, Akademická – podľa kapacity).PROGRAM JUA 2021


12. september 2021 (nedeľa)

 • 14:00 Registrácia účastníkov a zahájenie workshopu, Detašované pracovisko FAD STU v Banskej Štiavnici, Radničné nám. 2
 • 14:15 – 14:30 Otvorenie: ARCHA – vzdelávacie a vedeckovýskumne centrum preobnovu architektonického dedičstva v Banskej Štiavnici
  -prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD., dekan FAD STU v Bratislave
 • 14:45 – 17:45 Exkurzia 1: Gotické mesto Banská Štiavnica (15:00 Kostol Panny Márie – Starý zámok, 16:00 Galéria Jozefa Kollára SBM Banská Štiavnica, 17:00 Kostol sv. Kataríny)
  - Ing. arch. Lýdia Budayová, PhD.; Ing. arch. Katarína Terao Vošková, PhD.


13. september 2021 (pondelok)

 • Prednášky prístupné verejnosti prostredníctvom TOHTO LINKU (MEET)
  Iba prednášky, ktoré sú graficky zvýraznené v zelenej farbe budú vysielané naživo on-line v reálnom čase podľa programu.
 • 09:00 – 09:30 Kontext, zámery a ciele workshopu
  - Ing. arch. Katarína Terao Vošková, PhD., FAD STU v Bratislave, Ústavu teórie a dejín architektúry a obnovy pamiatok
 • 09:45 – 11.30 Exkurzia 2: Centrálka – sídlo firmy Obnova s. r. o. – centra pre obnovu a vzdelávanie v oblasti kultúrneho dedičstva, neskorogotický Frauenberg kostol, práce na obnove
  - Mgr. Michal Hrčka
 • 11:30 – 12:00 Projektovanie a realizácia pamiatkovej obnovy v praxi. Architektonický návrh pamiatkovej obnovy Baumgantnerovho domu
  - Ing. arch. Pavol Paulíny, PhD., architekt-projektant, Ústav teórie a dejín architektúry a obnovy pamiatok FAD STU v Bratislave
 • 14:00 – 14:30 Architektonická dokumentácia historických stavieb
  - Ing. arch. Peter Jakubišin
 • 14:30 – 15:00 Geodetické metódy zameriavania historických stavieb a objektov
  - doc. Ing. Marek Fraštia, PhD.
 • 15:00 – 15:15 Prestávka
 • 15:15 – 15:45 Urbanistický vývin Banskej Štiavnice (pôvodných sídiel Bana a Štiavnica)
  - Ing. arch. Lýdia Budayová, PhD.
 • 15:45 – 16:30 Sakrálne gotické stavby v Banskej Štiavnici (Kostol Panny Márie, Frauenberg, Kaplnka sv. Anny, Kostol sv. Kataríny, Kostol sv. Alžbety)
  - Ing. arch. Lýdia Budayová, PhD., Ing. arch. Katarína Terao Vošková, PhD.
 • 16:30 – 17:00 Prestávka
 • 17:00 – 17:45 Gotické umenie sakrálnych stavieb. Umenie stredoslovenských banských miest v Kresťanskom múzeu v Ostrihome
  - Dr. Emese Sarkadi Nagy (Kresťanské múzeum v Ostrihome, Maďarsko)
 • 19:00 – 19:30 Vysvetlenie zadaní workshopu – úvod
  - Ing. arch. Katarína Terao Vošková, PhD.

14. september 2021 (utorok)

 • 09:00 – 09.30 Kultúrno-historická topografia územia – ako podklad pre Zásady ochrany pamiatkovo chráneného územia
  - doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD., doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD.
 • 9:30 – 10:00 Architektonické premeny gotického Kostola sv. Alžbety – hypotetické rekonštrukcie
  - doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD.
 • 10.30 – 11.30 Exkurzia 3: Historická dokumentácia Banskej Štiavnice na banských mapách v Slovenskom banskom archíve
  - Mgr. Peter Konečný, PhD. (Slovenský banský archív Banská Štiavnica)
 • 11.30 – 12.00 Banská Štiavnica na historických vyobrazeniach, historické mapy a vyobrazenia – prínos pre výskum
  - Ing. Ákos Miklós (Maďarsko)
 • 14:00 – 15:00 Exkurzia 4: Kaplnka sv. Anny (radnica) – prednáška in situ
  - Ing. arch. Lýdia Budayová, PhD., Ing. arch. Katarína Terao Vošková, PhD.
 • 15:30 – 16.30 Predstavenie predmetu dokumentovania – odovzdanie podkladov
  - vedú: Ing. arch. Katarína Terao Vošková, PhD., Ing. arch. Lýdia Budayová, PhD., Ing. arch. Zuzana Holičková, Ing. arch. Denisa Kyselicová, Ing. arch. Andrea Nižňanská
 • 16:30 – 19:00 Prieskum v teréne a práca v ateliéri
 • 19:00 – 19:45 Gotické meštianske domy v Banskej Štiavnici – situovanie v urbanizme mesta, dispozícia, využitie priestorov, stavebné konštrukcie, architektonické a výtvarné detaily –identifikácia počas výskumu
  - Mgr. Michal Šimkovic (archeológ a historik umenia a architektúry)

15. september 2021 (streda)

 • 09:00 – 10:00 Exkurzia 5: Krečméryovský dom – príklad meštianskeho románsko-gotického domu. Odborná exkurzia domu v štádiu obnovy
  - Ing. Milan Klak, Ing. arch. Katarína Terao Vošková, PhD.
 • 10:00 – 17:00 Práca na zadaniach – v teréne a v ateliéri
 • 18:00 – 18:45 Gotické domy v Kremnici – poznatky o gotickej architektúre meštianskeho domu, dispozičné a hmotovo-priestorové usporiadanie – z výsledkov doterajších výskumov
  - doc. Ing. arch. Nadežda Hrašková, PhD.

16. september 2021 (štvrtok)

 • 09:00 – 17:00 Práca na zadaniach – v teréne a v ateliéri
 • 18:00 – 18:45 Restaurování exteriéru horního hradu Bečova – limity, postup a výsledky záchranné činnosti
  - prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa (FA ČVUT Praha Česká republika)

17. september 2021 (piatok)

 • Celý deň práca na zadaniach – spracovávanie výsledkov z terénnych dokumentačných prác do formy posterov, príprava na tlač

18. september 2021 (sobota)

 • 17:00 – Otvorenie výstavy študentských prác z workshopu „Banská Štiavnica gotická II“, spojená s krátkymi power-pointovými prezentáciami prenos podujatia prostredníctvom TOHTO LINKU


Organizuje:
Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave
- Ústav teórie a dejín architektúry a obnovy pamiatok
- Vertikálny ateliér Paulíny_Hrašková_Terao Vošková
- Vzdelávacie a vedeckovýskumné centrum FAD STU v Banskej Štiavnici

Pod záštitou:
ICOMOS Slovensko

V spolupráci s:
- Katedra UNESCO pri STU v Bratislave
- Stavebná fakulta STU v Bratislave
- Mesto Banská Štiavnica
- Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica
- Slovenský banský archív Banská Štiavnica
- Archív Pamiatkového úradu SR a Archív Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica, pracovisko Banská Štiavnica
- Firma Obnova s. r. o., Banská Štiavnica

Odborní garanti:
Prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD., Ing. arch. Katarína Terao Vošková, PhD.

Vedecký výbor:
doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD., doc. Ing. arch. Magdaléna Kvasnicová, PhD., doc. Ing. Marek Fraštia, PhD., Ing. arch. Pavol Paulíny, PhD., Ing. arch. Katarína Terao Vošková, PhD., Ing. arch. Lýdia
Budayová, PhD., Ing. arch. Andrea Nižňanská, MSc. Ákos Miklós (Budapešť), Bc. Zala Erklavec (Ľubľana)

Organizačný výbor a lektori:
Ing. arch. Katarína Terao Vošková, PhD., Ing. arch. Lýdia Budayová, PhD., Ing. arch. Andrea Nižňanská

Pomocní lektori:
Ing. arch. Denisa Kyselicová, Ing. arch. Peter Jakubišin, Ing. arch. Zuzana Holičková, Ing. arch. Lívia Búliková, Ing. Peter Kyseľ, Ing. Andrej Hideghéty, Bc. Katarína Urgelová

Technická spolupráca:
Ing. Anna Karacsonyová, Ing. Kristína Baňáková, RNDr. Juraj Paučula

Podklady k zadaniam workshopu zhromažďované sčasti v rámci rezidenčného pobytu v Slovenskom banskom múzeu.