Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

TRIO Publishing, s. r. o., a Fakulta architektúry STU v Bratislave pozývajú na podujatie v roku 150. výročia narodenia a 55. výročia úmrtia M. M. Harminca:

Slávnostné uvedenie slovenského a anglického vydania knižnej publikácie – vedeckej monografie Jany Pohaničovej a Petra Vodrážku pod názvom #Harminc.

Termín:
utorok 26. 2. 2019 o 17. hodine
Dvorana Ministerstva kultúry SR, Námestie SNP č. 33
813 31 Bratislava-Staré Mesto

Knižná publikácia je výsledkom výskumného projektu VEGA 1/0444/17 Tradícia a inovácia v architektúre ako fenomén dlhého storočia (prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD., vedúca projektu, a prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD., člen riešiteľského kolektívu, pôsobia na Slovenskej technickej univerzite na Fakulte architektúry v Bratislave, Slovenská republika).

Územie Slovenska, v dobovom kontexte dlhého 19. storočia súčasť Habsburskej monarchie, resp. Rakúsko-Uhorska, predstavuje teritórium s bohatou škálou kozmopolitne pôsobiacich architektov a staviteľov. Patrí k nim aj Michal Milan Harminc (1869 – 1964), kulpínsky rodák (Srbsko) a nestor slovenskej architektúry. Jeho život a výnimočné architektonické dielo mapuje vedecká monografia # Harmincautorov Jany Pohaničovej a Petra Vodrážku. Opiera sa o vedecké poznatky autorov, získané systematickou výskumnou prácou na grantových projektoch doma i v zahraničí.

Pútavý životný príbeh, charakteristika jednotlivých tvorivých etáp od historizmov, k moderne a funkcionalizmu spolu s reprezentatívnym typologickým výberom architektových stavieb – to všetko predstavené v roku 150. výročia narodenia a 55. výročia úmrtia nestora, vytvára predpoklad k obohateniu osobnostného spektra slovenskej historiografie architektúry o nové kontexty

Impozantných takmer 300 realizovaných diel rôznych typologických druhov na území bývalého Rakúsko-Uhorska, neskôr Slovenska v rámci vtedajšieho Československa či na pôde nástupníckych štátov – v Maďarsku, v Srbsku, v Rumunsku, no i na Ukrajine ho v rokoch 1887 – 1951 zároveň právom zaradili k najproduktívnejším architektom nielen na Slovensku, ale aj v širšom európskom priestore. Autori v texte prinášajú rad nových poznatkov, ktoré prispievajú k identifikácii architektonických hodnôt Harmincovho diela a tým aj k ochrane nášho i európskeho kultúrneho dedičstva.

Život a dielo tejto výnimočnej osobnosti v knihe ilustrujú vzácne archívne dokumenty (dosiaľ nepublikované), originálne plány, dobové fotografie i aktuálne fotografie, ktoré dotvárajú plastický obraz mohutného architektonického diela nestora.

Autori textu:
prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD., a prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.

Vedeckí recenzenti:
prof. Ing. arch. Peter Pásztor, PhD., Mgr. Peter Buday, PhD., Dr. Pál Ritoók

Vydalo TRIO Publishing, s. r. o., Trajánova 3A, 851 10 Bratislava, v spolupráci s Fakultou architektúry STU v Bratislave a vydavateľstvom Gasset, Praha.


Vyšlo s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.

Projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP a na vydanie knihy finančne prispeli aj Architektonická kancelária G&D, Slovenská sporiteľňa, a.s., SIEBERT + TALAŠ, s.r.o., SOITRON, s.r.o., TECHO, s.r.o., TZB Global, s.r.o.Fotografie:
Matt Rybansky, MBA

Grafická úprava a návrh obálky:
Mgr. Juraj Ulický

Preklad maďarských textov, dokumentov a osvedčení:
Mgr. Peter Buday, PhD.

Anglický preklad:
Jonathan Gresty

Srbský preklad:
Igor Červenji

Maďarský preklad:
Mgr. Peter Buday, PhD.

Editorka:
PhDr. Magdalena Fazekašová

Zalomenie a príprava tlačových podkladov:
Mgr. Juraj Ulický

Tlač:
Kasico, a.s., Bratislava

Rozsah publikácie:
9,35 AH textu

Slovenská a anglická jazyková mutácia:
ISBN 978-80-8170-062-0 (SK)
ISBN 978-80-87079-58-4 (ENG)