Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dovoľujeme si vám oznámiť, že hlavné mesto SR Bratislava pripravilo v pravidlách poskytovania grantov na podporu kultúry prostredníctvom grantového programu ARS Bratislavensis zmeny platné od roku 2018.

Zmeny zohľadňujú potreby a požiadavky mesta a organizátorov kultúrnych aktivít a podujatí a sú zapracované v nových pravidlách pre poskytovanie grantov pod názvom „Štatút grantového programu  hlavného mesta SR Bratislavy na podporu kultúry Ars Bratislavensis“.

Zmeny pri poskytovaní grantov z grantového programu Ars Bratislavensis v zmysle schváleného štatútu tohto grantového programu spočívajú najmä:

  1.  v možnosti podpory projektov pre jedného žiadateľa vo vyšších sumách, a to v jednom kalendárnom roku až do   výšky 10 000 eur v súhrne 
  2. do schvaľovacieho procesu vstupuje odborná hodnotiaca komisia ako poradný orgán Grantovej komisie pre vyhodnocovanie projektov
  3. v úprave uzávierkových termínov pre podávanie žiadostí o grant.

Zameranie podpory na:
  • voľnočasových aktivít detí a mládeže Bratislavy v čase mimo vyučovania v oblasti záujmových, tvorivých, pohybových a vzdelávacích aktivít a aktivít na podporu rozvoja talentu,
  • výkonnostného športu a športových aktivít v Bratislave s dôrazom na podporu športovania detí a mládeže,
  • sociálnych aktivít prostredníctvom aktivít znevýhodnených skupín obyvateľov hlavného mesta s dôrazom na zdravotne znevýhodnené deti a mládež, a to v oblasti pohybových, tvorivých a vzdelávacích aktivít a aktivít na podporu zdravia.

Témy pre prioritne podporované projekty v roku 2018 : 

  • "Poznaj a chráň svoje mesto"
  • "Deti a mládež v pohybe"
Podmienky pre získanie grantov určujú  Pravidlá pre poskytovanie grantov z Grantového programu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity.  
Žiadosti  je potrebné doručiť v jednom exemplári na adresu: Hlavné mesto SR Bratislava, Oddelenie kultúry, školstva, športu a mládeže, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava (na obálke uviesť v ľavom dolnom rohu poznámku „Voľný čas") a zároveň zaslať i elektronicky na adresu granty.volnycas@bratislava.sk so všetkými požadovanými prílohami.
Rozhodujúci termín prijatia žiadosti je jeho registrácia v podateľni magistrátu. 
Maximálna výška dotácie na jeden schválený projekt je 1500 eur.

Termíny uzávierok žiadostí o granty pre rok 2018: 31. január, 31. marec, 30. jún, 30. september

Termíny uzávierok žiadostí na FA STU pre rok 2018: 26.1., 23.3., 22.6., 21.9.
Prosíme žiadateľov o dodržanie interných termínov z dôvodu schvalovania vedenia každého projektu.

V prípade záujmu o padanie projektu kontaktujte:
Mgr. Jana Šimková
Ústav dizajnu, sekretariát
jana.simkova@stuba.sk

Bližšie podrobnosti sú uverejnené na webovej stránke hlavného mesta www.bratislava.sk v sekcii Financie a majetok, Granty: http://www.bratislava.sk/granty/ds-11006696/p1=11049978