Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Fond na podporu umenia (v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR) vyhlasuje výzvu č. 11/2016 na predkladanie žiadostí o finančnú podporu na realizáciu projektov v rámci Programu 1 - Umenie.
Cieľom programu je podporiť tvorbu, prezentáciu a šírenie profesionálneho nekomerčného umenia realizovaného na Slovensku, najmä divadla, tanca, hudby, vizuálneho umenia, literatúry a medziodborových umeleckých aktivít.

Do pozornosti uvádzame:

Podprogram 1.4 Vizuálne umenie - 1.4.1 Tvorba a realizácia diel
Podpora profesionálneho vizuálneho umenia (tradičné médiá, fotografia, nové médiá, úžitkové umenie, dizajn, architektúra) a iných alternatívnych foriem, s cieľom udržania kontinuity vizuálnej kultúry, nových umeleckých foriem a aktivít nekomerčného charakteru.
Podpora je určená na tvorbu, návrh a/alebo realizáciu diel vizuálnych umení, ktoré sa budú následne verejne prezentovať.

Výzva je určená pre profesionálnych vizuálnych umelcov (tradičné médiá, fotografia, nové médiá, úžitkové umenie, dizajn, architektúra), ktorí majú zásadný celoslovenský a medzinárodný dosah.

Forma podpory: štipendium
Ukončenie predkladania žiadostí: 16.05.2016
Doba realizácie projektu: 3, 6, 9 alebo 12 mesiacov od podpisu zmluvy.


1.6 Medziodborové umelecké aktivity - 1.6.1 Tvorba, realizácia a šírenie diel
Podprogram je zameraný na medziodborové profesionálne kultúrne aktivity a iniciatívy, ktoré sú súhrnom aktivít a interakcie viacerých druhov umenia. V rámci podprogram 1.6.1 je podpora určená na náklady súvisiace s tvorbou, realizáciou, naštudovaním, a/alebo vydaním diel, ktorých zložkou sú viaceré druhy umení, určených na verejnú prezentáciu, uvedenie a/alebo distribúciu.

Žiadateľom môže byť vysoká škola/ FA STU, s pôsobnosťou v oblasti umenia.

Maximálna výška žiadanej sumy a podpory na jeden projekt: 30 000 EUR
Ukončenie predkladania žiadostí: 16.05.2016
Maximálna doba realizácie projektu:16.05.2017
Spolufinancovanie 5% rozpočtu projektu.

Kompletné znenie výzvy č.11/2016 TU.


Fond na podporu umenia (v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR) vyhlasuje výzvu č. 9/2016 na predkladanie žiadostí o finančnú podporu na realizáciu projektov v rámci Programu 5 - Medzinárodné aktivity a mobility. Cieľom programu je podporiť projekty medzinárodnej prezentácie, spolupráce a mobility v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu realizovaného na Slovensku.

Oprávnení žiadatelia môžu predložiť v rámci programu maximálne 5 projektov v každom podprograme v rámci jednej výzvy.

Podmienky a špecifiká podprogramu, kde oprávneným žiadateľom je vysoká škola:

Podprogram 5.1 – Medzinárodná spolupráca a prezentácia umenia a kultúry v zahraničí
Podpora je určená na medzinárodnú prezentáciu a rozvoj bilaterálnej a multilaterálnej medzinárodnej spolupráce v oblasti hudobného, divadelného, tanečného a vizuálneho umenia (tradičné médiá, fotografia,nové médiá, úžitkové umenie, dizajn, architektúra), literatúry, medziodborových aktivít, ľudovej kultúry a kreatívneho priemyslu. Podpora je zameraná na vytváranie a zabezpečovanie funkčných networkov medzi inštitúciami v národnom a medzinárodnom kontexte.

Maximálna výška podpory: 30 000 EUR
Ukončenie predkladania žiadostí: 29.04.2016
Najskorší termín začiatku realizácie projektu: 01.01.2016
Maximálna doba realizácie projektu: 31.12.2016
Spolufinancovanie: 5 % z rozpočtu projektu.

V rámci výzvy sa možu so žiadosťami o podporu vo forme dotácie uchádzať aj fyzické osoby:

Podprogram 5.2 – Medzinárodné mobility
Podpora je určená na podporu mobility umelcov, výskumných a kultúrnych pracovníkov. Podpora je určená na prezentáciu umelcov v rámci medzinárodnej kultúrnej spolupráce, zapájanie umelcov do medzinárodných sietí, rezidenčné pobyty, účasť na tvorivých dielňach, sympóziách, seminároch, konferenciách, workshopoch, výstavách, súťažiach a letných školách.

Maximálna výška podpory: 30 000 EUR
Ukončenie predkladania žiadostí: 29.04.20416
Najskorší termín začiatku realizácie projektu: 01.01.2016
Maximálna doba realizácie projektu: 31.12.2016
Spolufinancovanie: 5 % z rozpočtu projektu.


Kompletné znenie výzvy č. 9/2016 TU.