Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Prof. Jana Pohaničová sa vo svojej vedeckej a odbornej práci systematicky 
venuje dejinám architektúry 19. storočia. Je autorkou a spoluautorkou veľkého 
počtu vedeckých a odborných monografií. V rámci svojej publikačnej činnosti 
prezentovala na základe vlastných bádateľských aktivít množstvo nových 
poznatkov o dejinách architektúry 19. storočia na Slovensku i v širšom 
stredoeurópskom kontexte, a to aj v spolupráci s vedeckými inštitúciami, 
pamiatkovými a univerzitnými pracoviskami doma aj v zahraničí. K 
charakteristickým črtám jej prístupu k skúmaniu dejín architektúry 19. 
storočia patrí trvalý záujem o osobnostné pozadie vzniku architektonických 
diel na Slovensku. 

Porota konštatovala, že prof. Pohaničová svojim doterajším dielom prispela k 
procesu objektivizácie hodnôt architektúry 19. storočia  a príspevku tohto 
obdobia do dejín slovenskej architektúry. 

Cena prof. Martina Kusého sa udeľuje za vedeckú, teoretickú, popularizačnú a 
editorskú činnosť v oblasti architektúry.