Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Cenu Združenia pre urbanizmus a územné plánovanie na Slovensku (ďalej len Cena ZUUPS) udeľuje ZUUPS autorovi alebo autorskému kolektívu za urbanistické, krajinárske alebo územnoplánovacie diela, ktoré významnou mierou prispievajú k usmerňovaniu, riadeniu, tvorbe urbánneho a krajinného prostredia na Slovensku a k rozvoju urbanizmu a územného plánovania ako profesionálnej tvorivej činnosti (napr. návrh koncepcie, vízie, urbanistickej štúdie, krajinnej a krajinno-architektonickej štúdie, dopravno-urbanistickej štúdie).

Štatút
Podmienky a prihláška

Cena ZUUPS