Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

...o najlepší projekt jednotlivca, príp. kolektívu študentov, z oblasti urbanistickej ateliérovej tvorby.
    
Prihlášky študentských projektov do ročníka 2013/2014 je potrebné odovzdať:
na predpísanom tlačive v priebehu júna (najneskôr však do 30.06.2014) na sekretariát Ústavu urbanizmu p. Kralovičovej
(II. posch. vpravo, miestn. č. 242, kl. 271),

Cenu môže obdržať ktorýkoľvek študent (kolektív) FA STU, za prácu spracovanú v danom  školskom roku, v rámci  predmetov  ateliérovej  tvorby v I. a II. stupni štúdia, ktoré obsahovo súvisia s oblasťou, v ktorej sa „Cena“ udeľuje. Nie je možné prihlásiť diplomovú ani Bc. prácu! (Môže byť preddiplomový projekt!)
V konkurze sa hodnotí komplexný elaborát, ktorý musí byť odovzdaný  u príslušného pedagóga.

Najlepšia práca obdrží „Cenu Prof. Emanuela Hrušku“. Okrem udelenia „Ceny“ môže porota udeliť tri odmeny (bez určenia poradia).
Vyhodnotenie konkurzu o „Cenu“ prostredníctvom súťažnej poroty sa uskutoční 1.júla 2014 o 9.30 hod. v m.č. 233 („vagón“)
Výška „Ceny“ a  odmien, ako aj  termín vyhodnotenia i odovzdania víťazovi a odmeneným, budú včas oznámené.

Prihláška TU.