Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V piatok 15. 11. 2019 v dopoludňajších hodinách sa v priestoroch nového respíria Ústavu konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb konalo zasadnutie štyroch odborných porôt menovaných Združením pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia – Bakalár 2019 pre výber najlepšej bakalárskej práce zo slovenských vysokých škôl v sekciách Architektúra a urbanizmus - architektonická tvorba, Pozemné stavby, Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby a Vodné stavby a vodné hospodárstvo. Do tohtoročného 14. ročníka Ceny združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia bolo zaslaných celkovo 32 prác z piatich fakúlt, ktoré sú orientované na stavebníctvo a architektúru na Slovensku (FA STU Bratislava, SvF STU Bratislava, FU TU Košice, SvF TU Košice, SvF ŽU Žilina). Členov odborných porôt privítali za organizátora Ceny Prof. Ing. arch. Pavol Gregor, PhD., dekan fakulty a Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., prezident združenia ABF Slovakia a Ing. Roman Rosina, vedúci Ústavu konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb.

Poroty pre jednotlivé sekcie boli zostavené z odborníkov z praxe a pracovali v zložení:

Sekcia I:
Architektúra a urbanizmus, Architektonická tvorba

predseda: Ing. arch. Peter Jurkovič
člen: Ing. arch. Martin Skoček
člen: Ing. arch. Jaromír Krobot


Sekcia II:
Pozemné stavby
predseda: Ing. Ján Čavoj
člen: Ing. Vladimír Mihálik
člen: Ing. Naďa Kosírová

Sekcia III:
Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
predseda: Ing. Matúš Uhlík
člen: Ing. arch. Karol Loj
člen: Ing. Gabriel Šimon

Sekcia IV:
Vodné stavby a vodné hospodárstvo
predseda: Ing. Peter Glaus
člen: Ing. Miloš Kedrovič
člen: Ing. Martin Švec

Hlavnými kritériami hodnotenia záverečných bakalárskych prác odbornými porotami bol tvorivý prístup študentov k riešenému problému, komplexnosť vyjadrenia filozofie riešenia, originálnosť, jedinečnosť a progresívnosť riešenia. Výsledky hlasovania porôt spolu s vyhlásením ocenených bakalárskych prác budú zverejnené v januári 2020 na pôde FA STU v Bratislave spolu so slávnostným odovzdaním cien víťazom v jednotlivých sekciách.