Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Projekt „Modelujeme diela nestorov slovenskej architektúry“, autorky doc. Ing. arch. Jany Pohaničovej, PhD. (projektová príprava: Mgr. Soňa Wagnerová), získal 2. miesto v celoštátnej súťaži BrilianTT 2015.
Ocenenie za zavedenie inovácií v poskytovaní vzdelávania, v kategórii vysokých škôl, udelil našej fakulte Medzinárodný inštitút pre interdisciplinárny výskum a Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Slávnostné udeľovanie cien sa uskutočnilo v rámci medzinárodnej konferencie Megatrends and Media 2015, ktorá sa konala 14. apríla 2015 na Smolenickom zámku.

Briliantt 2015 Briliantt 2015Briliantt 2015

Tematické vzdelávanie Modelujeme diela nestorov slovenskej architektúry (fyzický model, 3D model, animácia) bolo realizované v rámci výučby dejín architektúry, na pôde Ústavu dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok Fakulty architektúry STU v Bratislave (ďalej len „FA STU“). Smerovalo k získaniu a rozvíjaniu tvorivých schopností študentov s cieľom naučiť ich vnímať zákonitosti historickej architektúry, uvedomovať si základné dispozičné a hmotovo-priestorové súvislosti, kompozičné a tektonické princípy, pochopiť konštrukčnú podstatu stavby, ako aj si osvojiť koncept architektonickej tvorby od celku až po detail.

modelovanie diel nestorov slovenskej architektúry modelovanie nestorov slovenskej architektúry

Študenti sa takouto formou oboznámili i s tvorivými postupmi a osobitosťami architektonického rukopisu jednej z vybraných významných osobností. Vytvorila sa tak základná modelová databáza najvýznamnejších diel nestorov slovenskej architektúry, ktorá ako produkt vzdelávacieho procesu vychádzala z vedecko-výskumných poznatkov (granty Vega a Pro Slovakia garantky projektu) a našla pokračovanie i v rozmere náučno-popularizačnom, kedy sa modely stavieb stali súčasťou významných výstav doma a v zahraničí: Bratislava, Praha (ČR), Kulpín a Nový Sad (Srbsko) i Budapešť (Maďarsko).

modelovanie nestorov slovenskej architektúry  modelovanie diel nestorov slovenskej architektúry

Garantka projektu Jana Pohaničová aj touto cestou ďakuje všetkým študentkám a študentom, ktorí sa podieľali na tvorbe fyzických a digitálnych modelov nestorov slovenskej architektúry, a tým prispeli nielen k úspechu celého projektu, ale i k propagácii nášho architektonického dedičstva.
Súčasťou ocenenia BrilianTT 2015 je i finančný grant vo výške 500 EUR, ktorý garantka venuje študentom na materiálovo-technické vybavenie modelárne FA STU v Bratislave.

Foto: Jakub Kovalík; archív Jany Pohaničovej