Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Bratislavský samosprávny kraj aj v tomto roku vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy. Viac informácií, kompletné znenie výzvy, pravidlá podávania žiadostí a dôležité dokumenty nájdete na: https://brds.sk/. Termín predkladania žiadostí je od 02.11.2017 do 18.12.2017 (vrátane).

 

Na podporu kultúry v roku 2018 vyčlenil sumu 888 905,90 EUR a finančne podporí projekty v nasledujúcich oblastiach:

 • ochrana hmotného kultúrneho dedičstva, 
  Podpora je určená výlučne na obnovu verejne prístupných objektov hmotného kultúrneho dedičstva, alebo ich častí, pričom prioritne je určená na obnovu objektov, ktoré sú zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR. Podporená môže byť aj obnova objektov zapísaných vosobitných zoznamoch pamätihodností miest, mestských častí aobcí regiónu BSK. Podpora nie je určená na realizáciu prípravných aktivít obnovy (výskumy, projektová dokumentácia, administratívne a správne úkony), ani na sprievodné aktivity (dokumentácia, prezentácia, propagácia). Podmienkou je podpora z iných zdrojov, ktorých je dotácia od BSK doplnkom.

 • ľudová kultúra a podpora neprofesionálneho umenia,

 • aktivity pamäťových a fondových inštitúcií, 
  Podpora je určenána kultúrnepodujatia,vzdelávacie,výskumné a dokumentačné pamäťové aktivity s cieľom posilniť spoločenskú reflexiu kultúrnych hodnôt prostredníctvom tvorivého sprostredkovania kultúrnej pamäte. Podporené môžu byť aktivity priamo súvisiace s týmito podujatiami. Podpora je ďalej určená pre projekty pamäťových a fondových inštitúcií, ktoré sú zapísané v Registri múzeí a galérií Slovenskej republiky, alebo v Zozname knižníc Slovenskej republiky na realizáciu výstav vychádzajúcich z poznatkov získaných vedeckovýskumnou činnosťou múzea a galérie, realizáciu virtuálnych expozícií a výstav, podporu komunitných a multikultúrnych aktivít knižníc, vzdelávacích aktivít zameraných na zvyšovanie čitateľskej gramotnosti používateľov, na podporu literárno-spoločenských podujatí knižníc a pod.. Podpora nie je určená na modernizáciu infraštruktúry, nadobúdanie, doplňovanie a ochranu zbierkových a knižničných fondov.

 • divadlo a tanec,
 • audiovizuálne umenie,
 • literatúra,

 • vizuálne umenie, 
  Podpora je určená na tvorbu, návrh a/alebo realizáciu v oblasti profesionálneho vizuálneho umenia (tradičné médiá, fotografia, nové médiá, úžitkové umenie, dizajn, architektúra). Podpora sa v tejto oblasti poskytuje aj na náklady spojené s usporiadaním individuálnych a kolektívnych prezentácií, výstav a festivalov, na náklady spojené s prípravou, vydaním a publikovaním súvisiacich materiálov (monografií, katalógov) ako aj na vydávanie časopisov vpredmetnej oblasti. Podpora nie je určená na vzdelávacie podujatia (diskusie, prednášky a pod.).

 • hudobné umenie,

 • medziodborové, výskumné a vzdelávacie aktivity, 
  Podpora je určená na medziodborové profesionálne kultúrne aktivity a iniciatívy, ktoré sú súhrnom viacerých druhov umenia, ďalej na odbornú reflexiu a kritiku všetkých druhov umenia, ako aj výskumné a vzdelávacie činnosti, ktoré sa viažu k uvedeným oblastiam kultúry a umenia. Podpora je určená tiež na realizáciu výskumných projektov s interdisciplinárnym záberom alebo reflektujúcich umenie a kultúru z spoločenskovedných disciplín (napr. filozofia, sociológia a pod.). Podpora je ďalej určená pre realizátorov vzdelávacích workshopov, diskusií, konferencií, sympózií, seminárov, prednášok či vzdelávacích a edukačných podujatí zameraných na viaceré druhy umenia a/alebo kultúry.

 • rozvoj miestnej kultúrnej infraštruktúry.

 

V prípade vášho záujmu sa do výzvy zapojiť vás žiadame o včasné informovanie na: 
Mgr. Jana Šimková, jana.simkova@stuba.sk