Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V dňoch 11.-13. októbra 2018 sa v belgickom univerzitnom meste Leuven zišli architekti, inžinieri a fyzici z deviatich európskych inštitúcií, Slovenskú technickú univerzitu (STU) v Bratislave nevynímajúc. 6. ročník konferencie ATF (International Conference on Building Physics and Applied Technology in Architecture and Building Structures) bol výnimočný práve veľkou účasťou kolegov z Bratislavy. Stavebnú fakultu STU reprezentovali odborníci z 5 katedier (KKPS, KARCH, KMAT, KMECH, KFYZ) a nechýbali ani kolegyne z Fakulty architektúry STU. Hlavným zameraním tohoročnej konferencie bol totiž dôraz na interdisciplinárny prístup vo výskume a vzdelávaní, a na hľadanie nielen medzinárodnej spolupráce na individuálnej úrovni, ale najmä posilnenie výskumných tímov v rámci Stavebnej fakulty a jej spolupráce s Fakultou architektúry STU v Bratislave.

Azda najväčšou snahou organizátorov konferencie bolo vytvorenie priestoru pre stretnutia kolegov zo Slovenska na „neutrálnej pôde“ (historickej univerzity v Leuven), kde mali počas troch slnečných dní možnosť formálnych i neformálnych rozhovorov. Súčasťou konferencie bola i návšteva rektorátu KU Leuven, odborná prehliadka historického centra, návšteva pivovaru Stella Artois, výlet do Gentu a futbalový zápas.

Vedecká konferencia v piatok 12. októbra, hostila 4 špecializované sekcie:

Prvú odbornú sekciu s názvom „Interdisciplinarita v oblasti obnovy pamiatok a pri projektovaní“otvorila doc. Jana Gregorová z Katedry architektúry SvF. Pri prezentácii spôsobu prepájania rôznych platforiem tzv. interdisciplinarity v oblasti obnovy pamiatok sa pozornosť venovala dielčím problémom v oblasti vedy a výskumu, zadávania dizertačných projektov s problematikou kultúrnej udržateľnosti a aplikácii technických problémov pri pamiatkovo chránených štruktúrach. Verejne predstavený bol aj projekt so zámerom postavenia interdisciplinárnej výuky pre študentov, doktorandov a pre postgraduál členov SKSI (Slovenská komora stavebných inžinierov), s cieľom etablovať odbornú platformu špecializovanú v danej oblasti na národnej úrovni. Zámer vytvorenia špecializovanej platformy v oblasti obnovy pamiatok je podporený aj Ministerstvom kultúry SR, Pamiatkovým úradom SR a tiež aj Archeologickým ústavom SAV Nitra.

Prezentácia výskumnej úlohy VEGA 1/0951/16 „Translucentné a transparentné konštrukcie uplatňované na architektonických objektoch v špecifických podmienkach“,zaoberajúc sa metodikou navrhovania zastrešení nad ruinami z hľadiska konštrukčného, pamiatkového a architektonického, získala v podaní Ing. arch. Evy Vojtekovej ocenenie za výbornú prezentáciu.

Druhú sekciu moderovali Ing. Lucia Maňková s Ing. Jakubom Čurpekom. Odzneli v nej príspevky zameriavajúce sa na trvalo udržateľnú výstavbu, stavebnú fyziku, aerodynamiku budov a osvetlenie.

Prezentované boli výsledky grantovej úlohy VEGA 1/0286/15 prof. Jozefa Hrašku Vývoj a teoreticko-experimentálny výskum obvodových plášťov budov s integrovanými fotovoltickými elementmi”apriebežné výsledky APVV-16-0126 projektu prof. Borisa Bieleka „Fasádna technika budov s viacstupňovým využívaním obnoviteľných zdrojov energie pre udržateľnú architektúru“.

Organizátori konferencie udelili špeciálne ocenenie Ing. Lucii Maňkovej za výbornú prezentáciu príspevku s témou Luminous comfort of nursery schools – insolation”.

Tretia sekcia bola zameraná na prepojenie projektov EÚ v oblasti akustiky. Sekciu organizovali prof. Christ Glorieux z KU Leuven a Karolina Jarusewska z KFB Polska. Príspevky v rámci projektu Horison 2020-MC-RISE „Papabuild“prezentovali jednotnú líniu už stanoveného procesu skúmania. Zameriavali sa na disemináciu vedeckých výsledkov vo vzdelávacích projektoch Erasmus+ ACE a ACI.

V projektoch MC-RISE „Papabuild“a Erasmus+ ACE jeaktívne zapojená i Stavebná fakulta STU.

V štvrtej sekcii boli pod taktovkou Ing. Daniela Urbána a doc. Vojtecha Chmelíka prezentované príspevky z oblasti charakterizácie stavebných materiálov, stavebnej akustiky, požiarnej ochrany a ich aplikácie v architektúre.

Účastníci konferencie mali možnosť vypočuť si dve zaujímavé prednášky hostí: prof. Kristiana Jambrošića (U Zagreb), generálneho tajomníka Európskej akustickej spoločnosti s názvom „Akustické podmienky v súčasných sakrálnych stavbách“a prednášku prof. Marie Machimbarreny (U Valladolid), členky ISO komisie pre stavebnú akustiku, na tému „Nevyhnutnosť predmetu akustika pri vzdelávaní architektov v Španielsku“.