Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Snahou ateliéru je ponúknuť študentom prienik architektúry, interiéru a príbuzných kreatívnych tém ako scénografia a výstavníctvo, s ktorými sa pri štandardných ateliéroch nestretávajú. Rovnako využijeme možnosti zapojenia študentov pri tvorbe pre klientov z komerčného prostredia, kde budú konfrontovaní medzi sebou, keďže zadania sú koncipované ako malé súťaže.


Spojením troch generácií architektov na Ústave interiéru a výstavníctva vzniká ateliér, ktorý môže ponúknuť prienik kvalít. Prezraďte nám ako vzniklo spojenie vás ako vedúcich osôb?

JV: Ja a Igor sme sa pôvodne uchádzali o vedúceho vertikálneho ateliéru samostatne, avšak obidvaja i za spoluúčasti prof. Petelena, čo bolo jedným z podnetov na zlúčenie a finálne kreovanie nášho tímu.
IP: Náš ústav vznikol s predstavou, že v architektúre je jedno z najdôležitejších kritérií a tým je jej reálne využitie - čiže kvalita vnútorného prostredia a jeho využitia užívateľmi. A tak to najvhodnejšie riešenie architektonického konceptu by malo spĺňať túto jednoduchú zásadu. Spojenie troch “generácií” tak prináša skúsenosti z praktickej návrhovej aj realizačnej činnosti každého z nás troch.
IS: Pôvodný zámer bolo vytvorenie dvoch samostatných ateliérov, avšak vo výberovom konaní prišlo k ich zlúčeniu. Určite sa týmto spojením dosiahne prienik rôznych pohľadov na architektúru a interiérovú tvorbu čo bude pre študentov rozhodne prínosom. Samozrejme naša spolupráca nie je nič nové, keďže sme všetci dlhoročný kolegovia z Ústavu interiéru a výstavníctva.


Zdroj: VA Vinárčiková Petelen Salcer

Profesor Petelen je aj zakladateľom ústavu a docentka Vinárčiková aktuálne vedie ústav. Igor pripravuješ sa už do vedúcej pozície?
IS: Zatiaľ takáto otázka a potreba nebola na našom ústave prezentovaná, čiže to nepokladám za aktuálnu tému. Pre mňa bolo rozhodne zaujímavejšie venovať sa vedeniu vertikálneho ateliéru, čo sa mi teraz podarilo, a keďže sa pokladám za skôr človeka z praxe, určite viem v tejto pozícii lepšie uplatniť svoje skúsenosti. Ak by sa táto téma v budúcnosti otvorila, môžem o tom uvažovať.

Je vaša architektonická tvorba len ako pedagogická činnosť na Fakulte architektúry STU alebo aj v profesijnom živote?
JV: Túžba kreatívne sa vyjadrovať je mojou základnou osobnostnou črtou. Navrhovanie či projektovanie v rôznych formách ma preto sprevádzali počas celého môjho profesijného pôsobenia. I keď sa posledné roky venujem najmä zadaniam menšieho rozsahu, moja tvorivá činnosť sa dlhé roky pohybovala i v rovine architektúry objektov a mestského interiéru.
IP: Práve na základe praktickej architektonickej a interiérovej tvorby a skúseností, vrátane odborných ocenení, je tým dôležitým zámerom odovzdať ich študentom architektonického vzdelávania. Na FA STU a na našom ústave bolo takéto spojenie teórie a praxe požadované a priam nevyhnutné.
IS: Vždy som sa venoval aj projekčnej činnosti a pokladám toto prepojenie na prax za veľmi dôležité, hlavne pre systém vertikálnych ateliérov. Keďže som členom Komory architektov zaberá mimofakultná architektonická tvorba väčšinu môjho času.


Zdroj: Administratívna budova Stráže, autori: Igor Salcer, Anita Stanková, Jozef Lulkovič, 2014

Na čo sa môžu študenti tešiť, respektíve aké zadania u vás nájdu?
JV: Aktuálne pripravujeme zadania s tematickým zameraním od architektúry objektov, interiéru až po dizajn prvkov. Takisto to budú i z pohľadu študentov atraktívne témy z oblasti výstavníctva, scénografie a tzv. „malej architektúry“.
IP: Zadania budú každopádne smerovať do reálnych tém architektonických súťaží, zadaní stavebných úradov, návrhov objektov, prípadných rekonštrukcií a ich vnútorného využitia.
IS: Všetci traja vedúci, a zatiaľ aj naši plánovaní asistenti, sme z prostredia Ústavu interiéru a výstavníctva, čiže určite budeme klásť dôraz na dotiahnutie návrhov až do interiérového detailu. Interiér pokladáme za samozrejmosť každej dobrej architektúry. Okrem klasických tém sa budeme venovať aj „alternatívnym“ zadaniam z oblasti scénografie a výstavníctva, prípadne menším zadaniam reflektujúcim aktuálne spoločenské potreby (niečo na spôsob realizovanej kaviarne pre telesne hendikepovaných, ktorá je už dlhší čas pevnou súčasťou našej fakulty).


Zdroj: Krajský úrad BB, autori: Ivan Petelen, Peter Daniel, Michal Hronský, 2001

Ste trojica, ktorá pred zavedením nového druhu výučby fungovala každá osamote. Akým spôsobom budú prebiehať konzultácie?
JV: Zámerom sú spoločné konzultácie, myslím však, že sa to presnejšie vykryštalizuje takpovediac „za pochodu“. Súčasne by sme radi vytvorili priestor na kreatívnu diskusiu za prítomnosti všetkých študentov VA. Schopnosť konštruktívneho dialógu totiž považujem za dôležitú profesionálnu „výbavu“ architekta. Ešte snáď treba podotknúť, že ako kolegovia sa poznáme už dlhšiu dobu a participovali sme i na spoločných pedagogických aktivitách, čiže vieme sa zladiť organizačne i v odbornej rovine. 
IP: Práve forma spoločného ateliéru poskytuje možnosť spoločných konzultácií všetkých troch pedagógov a tiež za prítomnosti všetkých študentov prihlásených do nášho ateliéru.
IS: Tak ako by sme radi našli prepojenie medzi zadaniami a jednotlivými zadaniami pre rôzne ročníky a skupiny študentov (napr. rovnaká lokalita zadania pre rôzne témy, spolupráca všetkých študentov na už spomenutých menších zadaniach, ... ), určite nebude ateliér prebiehať ako konzultácie s konkrétnym pedagógom, ale skôr ako diskusia celého ateliéru vrátane študentov.

Ako interiéristi budete spolupracovať aj s inými ústavmi na fakulte? Predsa prepojenie interiéru a exteriéru je ideálne spojenie pre študentské zadania.
JV: Náš VA nebude zameraný čisto na interiér, čo nakoniec vyplýva i zo samotnej stratégie novej koncepcie výučby na FA STU. Radi by sme sa etablovali ako ateliér zameraný na architektúru s hlbším prienikom do oblasti interiéru, výstavníctva a scénografie. Spoluprácu s kolegami z iných ústavov určite radi do budúcna privítame, avšak pokiaľ nemáme ujasnenú úväzkovú vyťaženosť zamestnancov, momentálne uvažujeme skôr v dimenziách príležitostného prizývania odborníkov.
IP: Naša odborná prax a tiež doterajšia pedagogická činnosť podporovala spoluprácu odborníkov na tvorbu exteriérov a tiež na dizajnérske návrhy dielčích prvkov interiéru. Takto chceme pokračovať aj naďalej.
IS: Aj doterajší systém ateliérovej výučby určoval zadania, ktoré nebolo zamerané čisto len na návrhy interiéru. V tejto praxi plánujeme naďalej pokračovať. Určite prinesieme zadania architektonického zamerania, no vždy sa budeme snažiť o prehĺbenie až do interiéru. Prepojenie na iné ústavy, dokonca fakulty, pokladám priam za nutnosť.Zdroj: Amfiteáter Piešťany, realizačný projekt stavby a mestkého mobiliáru, autorky: Jana Vinárčiková, Oľga Janáková

Prečo, by sa mali študenti prihlásiť práve do vášho ateliéru?
JV: Radi by sme naučiť študentov vnímať architektúru nielen cez optiku širších vzťahov, ale i optiku výtvarného detailu, ktorý je vo vzťahu k užívateľom často rozhodujúci. Architektonickú tvorbu osobne chápem ako tvorbu od celku k detailu a naopak, od detailu k celku. Ikonické diela mnohých velikánov architektúry sú toho jasným dôkazom. V našom ateliéri ponúkneme práve tento spôsob tvorivého myslenia, ktorému sa dá vo veľkej miere naučiť prostredníctvom interiérovej tvorby a menších zadaní.
IP: Keďže ponúkame reálne využitie architektonického diela a jeho využitie vo vnútornom prostredí, sme presvedčení o logike nielen nášho prístupu k tvorbe, ale nám to už dávno na svojej prednáške na FA STU (cca v roku 2000) takto vysvetlila aj prof. Eva Jiřičná.
IS: Našou snahou bude ponúknuť študentom prienik architektúry, interiéru a príbuzných kreatívnych tém ako scénografia a výstavníctvo, s ktorými sa pri štandardných ateliéroch nebudú stretávať. Rovnako využijeme možnosti zapojenia študentov pri tvorbe pre klientov z komerčného prostredia, kde budú konfrontovaní medzi sebou, keďže zadania sú koncipované ako malé súťaže, kde tí najlepší obdržia finančné alebo vecné odmeny (máme s týmto systémom už bohaté skúsenosti, zadania boli dotiahnuté dokonca až do realizácie).

Čo by ste robili ak by ste nepôsobili na FA STU?
JV: No asi by som mala kreatívne štúdio „zvučného mena“. A keby to nebola architektúra, rada by som ilustrovala knihy, prípadne sa venovala voľnej výtvarnej torbe.
IP: Samostatná odborná architektonická, interiérová a dizajnérska činnosť ako v období pred nástupom na FA STU.
IS: Určite by som sa venoval naplno svojmu ateliéru a praxi.