Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Cieľom ateliéru je zvýšiť kvalitu a atraktivitu krajiny, urbánnej štruktúry, architektúry a verejných priestorov. Ambíciou ateliérových prác je navrhovaným riešením prispieť k rozvoju územia, efektívnejšiemu hospodáreniu s urbánnym priestorom a zmierneniu dôsledkov klimatických zmien.


Čo vás motivovalo k založeniu si vlastného ateliéru?

Už niekoľko rokov som garantkou a vedúcou ateliérových prác na Ústave urbanizmu a územného plánovania FA STU. Ateliérové práce, ktoré vediem, sú často výsledkom spolupráce so samosprávami miest a obcí a tematicky sú zamerané na riešenie ich aktuálnych problémoch (napr. mesto Brezno - lokalita Kasárne, Bratislava MČ Ružinov lokality - Záhradnícka-Miletičová, Pošeň nové centrum, Bratislava MČ Záhorská Bystrica – obytná zóna „Ivance“ a prestavba ulice Československých tankistov, Bratislava MČ Ružinov – východný rozvoj, obec Podkonice – obytná zóna a prestavba verejných priestorov). Pod mojím pedagogickým vedením získali študenti niekoľko medzinárodných aj domácich ocenení. Myslím si, že by bola škoda vzdať sa výučby ateliérov, ktorá ma baví a kde môžem odovzdávať svoje pedagogické, vedecko-výskumné aj praktické skúsenosti mladšej generácií a súčasne poskytnúť samosprávam podnety na diskusiu.


Zdroj: Sopirová

Je vaša architektonická tvorba len ako pedagogická činnosť na Fakulte architektúry STU alebo aj v profesnom živote?
Po ukončení štúdia som pôsobila desať rokov ako projektant, neskôr samostatný projektant v Stavoprojekte a Štátnom projektovom a výskumnom ústave. Od roku 1994 som autorizovaná architektka Slovenskej komory architektov. V rámci vlastnej umelecko-tvorivej činnosti sa venujem urbanisticko-architektonickej tvorbe zameranej na koncepciu udržateľného rozvoja urbánnej štruktúry mestských a vidieckych sídiel. Som spracovateľkou cca 30 územných plánov miest a obcí a desiatok urbanistických štúdií a ďalších územnoplánovacích podkladov.

Čo sa podľa vás zmení vo výučbe a kvalite absolventov po zavedení vertikálnych ateliérov?
Myslím si, že zavedením vertikálnych ateliérov sa dosiahne väčšia zainteresovanosť pedagógov na výučbe a súčasne efektivita v pedagogickom procese. Predpokladám, že zlepšenie kvality výučby bude závislé od motivácie študenta, ktorý bude prezentovať svoju prácu v tíme a tým aj rozvíjať svoju kreativitu. Práca v kolektíve vyžaduje systematickú a cieľavedomú prípravu počas celého semestra, čo umožní dosiahnuť lepšie výsledky.


Zdroj: Územný plán Veľký Meder, autorka: Sopirová

Na čo sa môžu študenti tešiť, respektíve aké zameranie vertikálneho ateliéru u vás nájdu?
Vertikálny ateliér s názvom Mesto - rieka - krajina je orientovaný na efektívnu, humánnu a udržateľnú urbanisticko-architektonickú tvorbu v mestskom a vidieckom  priestore, s dôrazom na význam krajinného kontextu pre tvorbu prostredia. Cieľom vertikálneho ateliéru je zvýšiť kvalitu a atraktivitu krajiny, urbánnej štruktúry, architektúry a verejných priestorov. Ambíciou ateliérových prác je navrhovaným riešením prispieť k rozvoju územia, efektívnejšiemu hospodáreniu s urbánnym priestorom a zmierneniu dôsledkov klimatických zmien.


Bude váš ateliér ponúkať študentom možnosť absolvovania povinnej praxe?
Áno, ak bude povinná prax zameraná na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie.


Zdroj: Územný plán obce Štiavnické Bane, autorka: Sopirová

Kde vidíte vašich absolventov o 10 rokov, respektíve v akej oblasti uplatnenia?
Dúfam, že väčšina z nich bude súčasťou tvorivých architektonických tímov, prípadne niektorí budú v rámci štátnej správy a samosprávy na postoch, kde budú úspešne rozhodovať koncepciách rozvoja územia.

Prečo, by sa mali študenti prihlásiť práve do vášho ateliéru?
Snahou je zapojiť do urbanistickej tvorby zadania, ktoré budú tematicky orientované na krajinnú a parkovú architektúru.

Čo by ste robili ak by ste nepôsobili na FA STU?
Bola by som tvorivou architektkou.