Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

" Už viac ako 10 rokov trvá naša spolupráca. Design factory umožňuje prezentáciu našich študentských a výskumných prác v ich expozičných priestoroch, prijíma študentov na špecializované exkurzie, workshopy a iné podujatia, prijíma našich absolventov aj do pracovného procesu a pani architektka Zacharová už roky spolupracuje s našou fakultou v pozícii externého oponenta záverečných prác študentov. Tak vytvorenie nášho vertikálneho ateliéru je logickým zavŕšením: formálnym a inštitucionalizovaným potvrdením doterajšej neformálnej spolupráce."


Zaujímavé prepojenie internej zamestnankyne docentky Kráľovej a externej posily architektky Zacharovej. Ako vzniklo spojenie vás ako vedúcich vertikálneho ateliéru?

EK: Toto spojenie je faktickým napĺňaním Dlhodobého rozvoja fakulty prijatej súčasným vedením. No, aj keď zrod dokumentu je relatívne nedávneho dáta (marec 2019), naša spolupráca je výrazne dlhodobejšia.
S pani architektkou Zacharovou sa poznáme od čias jej vysokoškolského štúdia – je jednou zo študentov, ktorých som viedla pri ateliérovej tvorbe. Po jej absolutóriu naše kontakty síce zredli, no periférne som tak, ako aj pri iných mojich študentoch, evidovala jej pôsobenie v praxi: najprv v oblasti tvorby interiérov, neskôr – od vzniku design factory – aj ako aktívnu osobnosť nastupujúceho „hnutia“ uplatňujúceho a propagujúceho aktívne využívanie priemyselného dedičstva. To bola problematika, ktorú som po mojom návrate na Fakultu architektúry (v roku 1999) začala pravidelne sledovať v rámci výskumnej činnosti a tiež zaraďovať do pedagogického procesu. Tak sme sa v roku 2008 stretli pri príprave študentskej súťaže na nové využitie bývalej mestskej elektrárne v Piešťanoch. Výsledok súťaže bol mimoriadne pozitívny: nielen výborné nápady, ktoré súťaž priniesla, ale aj praktická realizácia víťazného projektu – za aktívnej účasti projektovej a realizačnej spoločnosti, v ktorej je arch. Zacharová jednou z vedúcich osobností. Odvtedy, už teda viac ako 10 rokov, trvá naša pravidelná spolupráca – keď s design factory externe spolupracujem na rozličných podujatiach a projektoch prezentácie a propagácie priemyselného dedičstva. Z druhej strany – design factory umožňuje prezentáciu našich študentských a výskumných prác v ich expozičných priestoroch, prijíma študentov na špecializované exkurzie, workshopy a iné podujatia, prijíma našich absolventov aj do pracovného procesu a pani architektka už roky spolupracuje s našou fakultou v pozícii externého oponenta záverečných prác našich študentov. Tak vytvorenie nášho vertikálneho ateliéru je logickým zavŕšením: formálnym a inštitucionalizovaným potvrdením doterajšej neformálnej spolupráce.
ZZ: Tak ako už pani docentka uviedla, naše prvé stretnutie sa odohralo počas môjho štúdia na FA STU v kombinácii pedagóg - študent. Eva Kráľová bola jedným z mnohých pedagógov, ktorí ma formovali a významne ovplyvnili môj profesionálny život. Hoci som sa ako diplomantka a neskôr ako začínajúca architektka venovala viac dizajnu a interiéru, životné a pracovné príležitosti ma ukotvili v design factory, ktorá znovu prebudila moju starú vášeň pre obnovu pamiatok a odštartovala príjemnú závislosť na industriálnom dedičstve. Naša spolupráca pri študentskej súťaži Elektrárňa Piešťany bola vlastne už takým malým vertikálnym ateliérom. Vzápätí prišli ďalšie spoločné aktivity a najmä formát Industrial day ako odozva na masívne búranie bratislavského industriálu, ktorý pod jej odborným vedením organizujeme v design factory už od roku 2009.


Zdroj: VA Kráľová Zacharová

Akoby ste charakterizovali váš spoločný ateliér a jeho zameranie?
EK: Náš ateliér sme nazvali „Dedičstvo pre rozvoj“. Jeho lajt-motívom je zachovanie a využívanie architektonického dedičstva (nielen toho, zákonom chráneného) a jeho hodnôt aj potom, keď jeho pôvodná funkcia už skončila. Chápeme ho ako udržateľnejšiu alternatívu k v súčasnosti existujúcej praxi extenzívneho monofunkčného developmentu odstraňujúceho všetko, čo tu bolo pred ním.
ZZ: Názov nášho ateliéru vyjadruje základný paradox súčasného developmentu. Rozvoj sa považuje za potrebný a žiaduci a dedičstvo automaticky za jeho prekážku. Veríme, že spolu so študentmi sa nám podarí vyvrátiť tento nezmyselný predsudok.

Doc. Kráľová, je vaša architektonická tvorba len ako pedagogická činnosť na FA STU alebo aj v profesnom živote?
EK: V celom mojom profesnom živote sa neustále venujem poznávaniu a zachovaniu architektonického dedičstva, rekonštrukciám a adaptáciám starších budov, a to v rozličných profesných polohách. Projektovanie je jednou z nich (projektové oprávnenie mám od roku 1990 a projektovala som aj realizácie v Nemecku), okrem toho som robila inžiniering, posudkovú činnosť v stavebníctve a ochrane pamiatok, pod mojou koordináciou sa realizovalo reštaurovanie bývalého kláštora La Cervara v Taliansku, robila som plány manažmentu objektov a areálov architektonického dedičstva, návrhy manažmentu historických objektov pre cestovný ruch.


Zdroj: VA Kráľová Zacharová, overovanie výsledkov pomocou 3D modelov, 3D tlače

Arch. Zacharová, ste autorizovanou architektkou zo sveta praxe, čo vás motivovalo vstúpiť na akademickú pôdu?
ZZ: Úprimne sa priznám, že moje motívy boli viac morálne ako profesionálne. Som presvedčená, že na fakulte pracuje dosť veľa odborne zdatných pedagógov interných, či externých kolegov architektov, ktorí dokážu študentov dostatočne dobre pripraviť na dráhu architekta v projekčnej praxi, v štátnej správe alebo na strane zadávateľa prípadne realizátora. Nemyslím, že by som v v tomto smere bola pre školu nejakým špeciálnym prínosom. Čo sa však v architektonickej praxi v poslednej dobe vytráca je profesionálna etika, cit pre identifikáciu podstatných hodnôt a multidisciplinárny princíp. Rada by som prispela k tomu, aby absolventi neboli len úzko špecializovaní profesionáli, ale aj zrelšie osobnosti schopné zaradiť sa plnohodnotne do investičného procesu.

Budú témy ateliérových prác len z oblasti obnovy pamiatok alebo v nich nájdeme aj širšie zameranie?
EK: Témami zadaní budú historické objekty – aj také, ktoré doteraz nie sú legislatívne chránené ako pamiatky. Naším cieľom je naučiť budúcich architektov vnímať nadčasové hodnoty architektonickej produkcie predošlých období, rešpektovať ich a vo svojej tvorbe v kontexte nových zásahov aj pre nové funkcie ich zachovať. Tento zámer pokrýva všetky typologické druhy.
ZZ: Budeme sa snažiť študentom sprostredkovať celý proces projekčnej praxe zameranej predovšetkým na obnovu chránených i nechránených historických objektov, pričom témy majú svoje prirodzené presahy aj do iných oblastí. Veď napokon všetko so všetkým súvisí.


Zdroj: Zacharová, Elektráreň Piešťany 

Aké pozitíva podľa vás prináša výučba vertikálnych ateliérov na FA STU?
EK: Lepšia koncentrácia na daný problém v úzkej kooperácii spolupracovníkov, možnosť komplexného autorského architektonického návrhu aj osobnostnej profilácie, priestor na tvorivé diskusie. Budeme podporovať komplexné architektonické uvažovanie: kreatívne navrhovanie, sledovanie spoločenských trendov, aplikácia inovácií – tak architektonických trendov, ako aj technických, ekologických a ekonomických aspektov.
ZZ: Oceňujem snahu priblížiť študentom reálny svet praxe v celom svojom spektre.

Prečo, by sa mali študenti prihlásiť práve do vášho ateliéru?
EK: Výučba v našom ateliéri bude simulovať procesy prípravy a realizácie investičných zámerov v praxi: študenti „zažijú“ všetky činnosti a kooperácie, na ktorých sa architekt priamo zúčastňuje v rámci procesov predprojektovej prípravy, projektovej prípravy aj realizácie. K dispozícii na konzultácie budú pracovníci partnerskej projektovej a realizačnej spoločnosti ADOM. M Studio. Prostredníctvom špecifických eventov simulujúcich pôsobenie architekta v praxi, študenti nášho ateliéru budú mať možnosť získať / posilniť si svoje komunikačné schopností vo vzťahu k investorom, dodávateľom a užívateľom. Naším cieľom je pripravenosť absolventa k okamžitému zaradeniu do praxe.
ZZ: Ponúkame možnosť zúčastňovať sa na odborných a špecifických podujatiach organizovaných design factory, ale aj na praktických situáciách projektového procesu v spolupráci s ADOM. M Studio (kontrolné dni, rokovania a pod.), účasť na konferenciách, odborných exkurziách, výstavách a iných podujatiach podporujúcich profil ateliéru. A okrem uvedeného aj pre to, že sme pre nich pripravili atraktívne zadania a na spoluprácu sa veľmi tešíme.