Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Architekti Andrej Alexy a Michal Bogár sú na prvý pohľad dvaja nenápadní páni pôsobiaci v architektonickej praxi. Môžu sa pýšiť realizáciami doma a v zahraničí, obrovským prehľadom a ľudskými hodnotami, ktoré ocenia najmä študenti ich vertikálneho ateliéru.


Čo vás motivovalo zúčastniť sa výberového konania na akademickej pôde?
AA: Na FA pôsobím kontinuálne od roku 2003 a už tretie obdobie ako hosťujúci profesor, zriadenie vertikálnych ateliérov som s nadšením privítal, takže bolo prirodzené, že som sa prihlásil.
MB: S Fakultou architektúry STU spolupracujem už dlhšie ako konzultant a porotca študentských súťaží. V uplynulých rokoch som popri mojej architektonickej praxi pôsobil externe na TUL Liberec, SvF STU a ENSA Versailles. Boli to pre mňa pozitívne skúsenosti, ktoré podporili aj môj záujem o vertikálne ateliéry.


VAAB – Vertikálny ateliér Alexy/Bogár, zdroj: Bogár

Priblížte nám váš ateliér a spojenie vás ako vedúcich osôb.
AA: To ako sme sa dali dokopy bolo spontánne a veľmi prirodzené, s Michalom sa poznáme už dlhé roky, pravidelne sme sa stretávali v porotách študentských súťaží, v štátnicových komisiách, či na inšpiratívnych kontrolách rozpracovanosti v ateliéri Kusý Panák. Oceňujem Michalov prístup k študentom a vážim si jeho ľudské hodnoty. Obaja máme bohaté empirické skúsenosti z architektonickej praxe a obaja pôsobíme aj ako pedagógovia. Už prvé sedenia so študentmi preukázali, že sa výborne dopĺňame a je cítiť aj pozitívnu spätnú väzbu od študentov.
MB: Áno, mali sme pozitívne odozvy napríklad na diskusie s hosťami, ktorých sme pozvali na naše kritiky ateliérových prác. To sme chceli hneď od začiatku: urobiť otvorený ateliér, kde sa budú môcť študenti rozprávať o svojich návrhoch s teoretikmi a s architektmi z praxe. Andrej má dlhoročné skúsenosti s vedením ateliérov na škole, je výborný architekt a vždy s ním bola skvelá debata, takže v nej teraz pokračujeme aj s našimi študentmi. Rezonujeme v pohľade na viaceré zásadné veci a keď sa objavila príležitosť formovať spoločne vertikálny ateliér, prebrali sme to veľmi rýchlo a zdalo sa nám úplne prirodzené ísť do toho spoločne.


SLOVNAFT  - čerpacia stanica, Bratislava, autori: Alexy, Bujna, Rafanides, Orihel. zdroj: Alexy


Aká je vaša pedagogická a architektonická činnosť?
AA: V rámci pedagogiky budem podobne ako doteraz viesť najmä ateliéry 2. stupňa (bakalársky a preddiplomový a diplomový projekt). So študentmi sa zaoberáme aktuálnymi témami Bratislavy, či iných slovenských ako aj európskych miest. Zároveň pôsobím v ateliéri ALEXY& ALEXY, kde riešime veľa zaujímavých projektov, od rodinných domov a interiérov, cez administratívne a obytné budovy, priemyselné objekty až po väčšie developerské zadania a urbanistické celky. Momentálne pracujeme napr. na novom centre Petržalky – Petržalka City alebo na návrhu polyfunkčného súboru do Dúbravky. Vyvážené prepojenie akademického prístupu a praxe je jedným z našich dlhodobých cieľov.
MB: Od absolvovania štúdia na FA v roku 1984 až doteraz som pracoval nepretržite v praxi. 27 rokov som bol členom ateliéru Bogár Králik Urban. Od roku 2018 pracujem vo vlastnom ateliéri BOGÁR ARCHITEKTI a popri viacerých projektoch pracujeme dosť intenzívne na architektonických súťažiach. Doterajšie skúsenosti externého pedagóga považujem za veľmi pozitívne. Mal som možnosť viesť diplomovú prácu na Vysokej škole krajinárstva vo Versailles, kde bol francúzskym spolu-pedagógom prof. Bruno Tanant. Témou tejto diplomovky bol bratislavský cezhraničný priestor. Spolu so SvF STU a ENSA Versailles sme v zimnom semestri 2018 pracovali opäť na téme cezhraničného územia. Do tejto práce sa zapojili 2 tímy slovenských študentov (6. roč.) a 5 tímov z Francúzska (4. a 5. ročník), ktoré pracovali paralelne a mali spoločnú prezentáciu rozpracovanosti. Bol to teda už princíp spoločnej debaty a kooperácie študentov z viacerých ročníkov. Tento typ medzinárodnej spolupráce by sme radi rozvíjali aj ďalej.


Veľvyslanectvo Slovenskej republiky, Washington, D.C., autori: Bogár, Fischer, Králik, Lizon, Urban, realizácia 2001, zdroj: Bogár


Z vášho pohľadu aké pozitíva vidíte v zavedení vertikálnych ateliérov na FA STU?
AA: Zavedením VA na fakulte sa jednoznačne zvýši konkurencia a súťaženie, a to nielen medzi jednotlivými VA, ale aj medzi študentmi, a to je motor kvality. Bolo to pekne vidieť už na úvodných prezentáciách ateliérov. Príjemne ma prekvapila rôznorodosť prístupov a pohľadov, bolo to mimoriadne obohacujúce. Verím, že zavedením VA sa FA STU dostáva na vyššiu úroveň.
MB: Na jednej strane sa zvýši konkurencia, ale zároveň sa ateliéry aj otvárajú vzájomnej spolupráci a spoločným debatám, čo takisto výrazne prispieva ku kvalite študentských prác.


Na čo sa môžu študenti tešiť, respektíve aké zameranie vertikálneho ateliéru u vás nájdu?
AA: Na začiatku každého projektu považujeme za zásadné rozhovory o myšlienkovom kontexte a etickom rozmere každého architektonického zásahu do mestského prostredia, alebo do krajiny. Našim študentom preto ponúkame  príležitosť debatovať s filozofom, krajinárom, humánnym geografom a s ďalšími špecialistami. Ďalším zásadným momentom v práci ateliéru je stanovenie metódy práce a komplexný pohľad na tému kultivovaný v spoločnej debate v ateliéri - od urbanistického návrhu, cez architektonické štúdie k projektu a konštrukčným detailom.
MB: K tejto interdisciplinarite by som ešte pridal ďalšiu vec, ktorá môže byť pre študentov zaujímavá. Výstupy z nášho ateliéru chceme prezentovať vo vedeckých publikáciách. Z nedávneho obdobia môžem uviesť knihu Vízie Rybného námestia (Spektrum, 2018), v ktorej sme okrem teoretických príspevkov Vladimíra Šimkoviča, Jarmily Bencovej a ďalších kolegov publikovali aj študentské projekty. Popri prácach študentov FA STU bol v knihe prezentovaný aj študentský návrh z Fakulty umění a architektury TUL Liberec, kde sme s architektom Jiřím Bučkom zo SIAL-u zadali aj tému bratislavského podhradia.


Ideálnou kombináciou pre študenta architektúry je absolvovanie praxe. Bude váš ateliér ponúkať študentom túto možnosť?
AA.: Áno bude. Napokon, nie je výnimkou, ale skôr pravidlom, že najšikovnejším študentom ponúkam praxovanie a po absolvovaní školy aj trvalú spoluprácu v našom ateliéri ALEXY& ALEXY.
MB: My takisto počítame so študentskou praxou. Ako som spomínal, náš ateliér BOGÁR ARCHITEKTI pracuje často na súťažiach a na týchto návrhoch spolupracujú niekedy aj moji študenti.


ART Campus VŠVU, súťažný návrh, 2019, zdroj: Bogár Architekti


Plánujete vaše zadania prihlasovať do súťaží? Ak áno akých?
AA: Mal som to šťastie, že moji študenti sa aktívne prihlasovali do študentských súťaži a častokrát aj uspeli. V súťaži ABF o najlepšiu bakalársku prácu sme sa umiestnili na 1. mieste za posledné roky 3 krát za sebou.
MB: Účasť v súťažiach považujeme za veľmi dobrý spôsob prípravy na reálnu prax. Hneď v prvom semestri sme do nášho ateliéru vybrali parížsku tému zo súťaže Isover. Ide o návrh multifunkčného areálu v zložitom území Saint-Denis, čo považujeme za výborný príklad zadaní, s akými sa budú študenti stretať po skončení školy. Jednou z renomovaných súťaží, do ktorej sa môžu zapojiť študenti, alebo absolventi našej fakulty, je periodická medzinárodná súťaž Europan pre mladých architektov do 40 rokov. V roku 2015 sa nám podarilo zorganizovať na FA konferenciu a rozsiahlu výstavu výsledkov tejto ideovej súťaže, ktorá sa zaoberá v každom ročníku jednou ústrednou témou. V minulosti to bola napríklad téma Narušené mesto, alebo Produktívne mesto a podobne. Mimochodom, do súťaže Europan sa môžu zapojiť aj študenti, potrebujú však, aby v ich tíme bol aspoň jeden architekt, ktorý v prípade víťazstva môže garantovať profesionálne rozpracovanie súťažného návrhu do projektových fáz smerujúcich k realizácii oceneného diela.


Prečo, by sa mali študenti prihlásiť práve do vášho ateliéru?
AA: Chceli by sme našim študentom úprimne odovzdať všetky poznatky a skúsenosti, ktoré sme v rámci pôsobenia či už na FA alebo v praxi nadobudli. Náš ateliér okrem toho, že je vertikálny je aj otvorený, chceme pozývať na konzultácie našich kolegov architektov z praxe ale aj priateľov odborníkov z iných oblastí.
MB: Ponúkame aj zahraničné kontakty, ktoré sme získali počas našej architektonickej praxe. Aj získanie zahraničných skúseností tohto typu môže byť motiváciou pre vstup do nášho vertikálneho ateliéru.