Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Agentúra na podporu výskumu a vývoja dňa 31.5.2017 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí bilaterálnej spolupráce medzi organizáciami Slovenskej republiky a Rakúskej republiky.

Oprávnenými žiadateľmi sú právnické a fyzické osoby výskumu a vývoja v SR bez obmedzenia k príslušnosti sektoru výskumu a vývoja.

Cieľom výzvy je nadviazanie novej a prehĺbenie už existujúcej vedeckovýskumnej spolupráce využitím hlavne týchto nástrojov:

- Príprava spoločných medzinárodných projektov

- Príprava spoločných publikácií a iných výstupov

- Aktívna účasť na konferenciách, organizovanie spoločných vedeckých podujatí

- Vzájomné využívanie prístrojovej a laboratórnej techniky

- Zbieranie výskumných materiálov

- Zapojenie doktorandov a/alebo mladých vedeckovýskumných pracovníkov do 35 rokov

Dátum uzavretia výzvy: 1.8.2017

Doba trvania projektov: maximálne 24 mesiacov

Začiatok riešenia projektu: najskôr 1.1.2018. Najneskorší termín ukončenia riešenia projektu: 31.12.2019

Celkový objem poskytnutých finančných prostriedkov: max. 4000 EUR/projekt

Finančné požiadavky sa majú týkať výlučne mobilít osôb a to vo výške maximálne 2000 EUR na 1 kalendárny rok/projekt, a max. 4000 EUR na celú dobu riešenia.


Kompletné informácie: Agentúra na podporu výskumu a vývoja