Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V Y H L Á S E N I E
8. ROČNÍKA CENY ZDRUŽENIA PRE ROZVOJ SLOVENSKEJ ARCHITEKTÚRY
A STAVEBNÍCTVA – ABF SLOVAKIA B A K A L Á R 2013

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia vyhlasuje 8. ročník Ceny Združenia ABF Slovakia – Bakalár 2013 (v texte ďalej „Cena“). Cena sa udeľuje každoročne v celoštátnej súťaži absolventom príslušných vysokých škôl na
Slovensku za najlepšiu záverečnú bakalársku prácu. Jej predmetom sú záverečné práce
bakalárskeho štúdia v študijných odboroch Architektúra a urbanizmus, Architektonická tvorba, Pozemné stavby, Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, Vodné stavby a vodné hospodárstvo vrátane medziodborových akreditovaných študijných programov.
Zmyslom udeľovania ceny je podnietiť súťaživosť študentov príslušných vysokých škôl pri
skvalitňovaní komplexného tvorivého procesu v oblasti projektovania.

Zriaďovateľ Ceny:

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia (v texte ďalej „Združenie“).

Spoluzriaďovatelia Ceny:

Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. – súčasne aj hlavný sponzor ceny,
Slovenská komora stavebných inžinierov,
Zväz stavebných podnikateľov Slovenska,
Spolok architektov Slovenska,
Slovenský zväz stavebných inžinierov,
Vydavateľstvo EUROSTAV, a. s

Organizátor Ceny je Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta
architektúry v súčinnosti so Združením.

Súťaž sa organizuje v štyroch sekciách:

I. sekcia – Architektúra a urbanizmus, Architektonická tvorba,
II. sekcia – Pozemné stavby,
III. sekcia – Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby,
IV. sekcia - Vodné stavby a vodné hospodárstvo.

Kritériá hodnotenia prác:

Tvorivý prístup k riešenému problému
Komplexnosť vyjadrenia filozofie riešenia
Originálnosť, jedinečnosť a progresívnosť riešenia

Prihlásené fakulty:

1. Stavebná fakulta STU v Bratislave,
2. Fakulta architektúry STU Bratislave,
3. Stavebná fakulta TU v Košiciach,
4. Fakulta umení TU v Košiciach (Katedra architektúry),
5. Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline.
Každá z týchto vysokých škôl vyberie vo fakultnom kole do súťaže najviac tri najlepšie záverečné bakalárske práce v každej sekcii (len akreditované študijné programy vrátane medziodborových príslušnej vysokej školy).

Poslať organizátorovi Ceny Fakulte architektúry STU v Bratislave: v PC vyplnenú opečiatkovanú prihlášku do 15. augusta 2013, tri vybrané záverečné bakalárske práce nezávislou fakultnou komisiou vo fakultných kolách do 31. augusta 2013, a to technickú dokumentáciu: kompletná záverečná bakalárska práca, anotácia, dôvod prihlásenia do Ceny vypracovaný nezávislou fakultnou komisiou, vizualizácie 3 D na CD ROM (formát A4, 300 dpi – tlačová kvalita pre periodiká), foto fyzických modelov ako súčasť technickej dokumentácie aj v elektronickej forme, 1 výtlačok postera s rozmermi 700 x 1.000 mm (na výšku) slúžiaci k prezentácii na výstave všetkých záverečných bakalárskych prác (podrobnosti pozri: podmienky prihlásenia záverečnej bakalárskej práce).

Odmeny za ocenené práce :

Prvé miesto pre sekciu I až IV á 500 EUR
Druhé miesto pre sekciu I až IV á 250 EUR
Tretie miesto pre sekciu I až IV á 150 EUR

Slávnostné odovzdanie ocenení s vernisážou výstavy Cena Združenia ABF Slovakia Bakalár 2013 sa uskutoční do 30. novembra 2013 v sídle organizátora Ceny Fakulty architektúry STU v Bratislave.

Prezentácia odmenených bakalárskych prác, ich autorov, pedagogického vedenia a príslušnej vysokej školy na internetových portáloch zúčastnených vysokých škôl, v ich periodikách, v periodikách zriaďovateľov cien, ako aj v niektorých ďalších známych odborných periodikách a na portáloch odvetvia architektúry a stavebníctva, pokiaľ prejavia záujem.

Vykonávacie dokumenty:

podmienky prihlásenia záverečnej bakalárskej práce, prihláška.

Súťažné podmienky tu...

I n f o r m á c i e:

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry
Nám. slobody 19
812 45 Bratislava
Ing. arch. Jozef Baláž, PhD.
sekretár Ceny
T: 0903 966 565, e-mail: jozef.balaz@stuba.sk
Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia
Ing. Mária Brichtová
e-mail: abf@rainside.sk, mail@abfslovakia.sk
T: 02/4329 5525