Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

   V týchto dňoch sme si pripomenuli 110. výročie narodenia architekta – urbanistu, medzinárodne uznávanej osobnosti, zakladateľa koncepcie výučby urbanizmu na SVŠT (STU) a na Slovensku vôbec, prvého vedúceho predchodcu dnešného Ústavu urbanizmu a územného plánovania, prof. akad.arch. Ing.arch. Dr.techn. Emanuela Hrušku, DrSc.

Narodil sa 31.januára 1906 v Prahe. Štúdium architektúry absolvoval v 1927 na Vysokej škole architektúry a pozemného staviteľstva na ČVUT Praha a v 1930 na Akadémii výtvarných umení v ateliéri prof. Gočára. V 1938 na ČVUT habilitoval. V 1953 bol na SVŠT menovaný za riadneho profesora v odbore urbanistika a krajinné plánovanie, v r.1956 získal na SVŠT v Bratislave titul DrSc.  V rokoch 1951-53 bol prodekanom, v r. 1953-55 dekanom FAPS SVŠT, v r. 1948 založil a do r.1962 viedol Ústav stavby miest na FAPS. Bol predsedom Ústrednej komisie štátnej pamiatkovej starostlivosti, Československého národného komitétu ICOMOS, združenia Za Starú Prahu, expertom UNESCO a iných organizácií a združení, kde uplatňoval svoju odbornú ale aj prirodzenú ľudskú autoritu.

Bol všestrannou a komplexnou tvorivou a vedeckou osobnosťou s presahom do všetkých dimenzií urbanistickej a architektonickej  tvorby. Bol tak architektom a urbanistom ako aj predobrazom priestorového  a krajinného plánovača. Vytvoril rozsiahle teoretické dielo v oblasti dejín, vývoja a teórie stavby miest, venoval sa otázkam krajiny, dopravy, urbanistickej kompozície, územného plánovania a pamiatkovej starostlivosti sídiel. Táto činnosť je obsiahnutá napr. v publikáciách Nové úkoly v soudobém urbanismu, Krajina a její soudobá urbanisace,  Dopravní síť v krajinném řešení, Stavba miest - jej história, prítomnosť a budúcnosť, K tvorbe urbanistického prostredia. Publikáciou Urbanistická forma a skriptami Urbanistická kompozícia I. a II. položil základy výučby tejto disciplíny na fakulte. Za diela Vývoj stavby miest a Problémy súčasného urbanizmu získal dve Ceny D. Jurkoviča (1963, 1968). Bol nositeľom plakety A. Stodolu a nositeľom  Herderovej ceny.

Urbanistickú tvorbu predstavujú napr. Územný plán pre Ml. Boleslav, obytný súbor v B. Bystrici, smerný plán pre Smokovec – V.Tatry. Jeho analýzy, teoretické úvahy a štúdie o urbanistických premenách Bratislavy sú stále aktuálne, napr. otázka priečnej osi. Menej známa, ale jeho architektonický profil podčiarkujúca, je jeho architektonická tvorba, kde patril medzi významných protagonistov českej medzivojnovej avantgardy, napr. vila v Dejviciach. Známy je jeho kresebný rukopis, ktorý sprevádzal jeho architektonicko – urbanistickú tvorbu ale aj vedeckú a pedagogickú činnosť. Mnohé z jeho kresieb zo zahraničných  ciest sú zachytené v publikácii „K tvorbe urbanistického prostredia“, ktorú vydal ZSA v r.1985 pri príležitosti jeho blížiacich sa 80-tich narodenín.

Zomrel 16.8.1989 v Prahe v čase blížiaceho sa výročia tzv. augustových udalostí v r.1968, keď totalitná spoločnosť policajne kontrolovala každé občianske zhromaždenie, ktoré napokon v novembri vyústili v zásadné spoločenské premeny. Tak sa stalo, že na poslednej rozlúčke bola obmedzená prítomnosť aj jeho žiakov a kolegov a tak nemohla mať charakter, ako by si to zaslúžila jeho osobnosť. Tú si FA STU každoročne uctieva udeľovaním Ceny prof. Hrušku za najlepšiu študentskú ateliérovú tvorbu v oblasti urbanizmu.

Bohumil Kováč, vedúci Ústavu urbanizmu a ÚP

Viac o prof. Hruškovi napr. tu:

Galéria:

hruška
Prof. Hruška
  
hruška - oslavy
Z oslavy 80-tych narodením prof. Hrušku na Katedre urbanizmu a ÚP FA SVŠT (1986)- zľava prof. E.Hruška, doc.M.Klaučová, prof. R.Šteis, prof.J.Svetlík
   
hruška a spol.
Prof. Hruška (v okuliaroch) so spolupracovníkmi Katedry urbanizmu, zľava I. Kluchová, prof.Gál, A.Longauerová, doc.Švecová, prof.Kavan, doc.Kodoň, prof.Svetlík, doc.Brath, modelár J.Balló (†),  sedia prof.Trnkus, prof.Alexy (okolo 1974, niektoré uvedené tituly sú nadobudnuté neskôr)
   
hruška blahoželanie
Gratulácias amerického konzula k 80.tym narodeninám v kronike Katedry urbanizmu
   
hruška podakovanie
Osobné poďakovanie prof. Hrušku zaznamenané do kroniky Katedry urbanizmu