Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Výkonný redaktor vedeckého časopisu ALFA a zamestnanec PR oddelenia

Výzva na obsadenie pracovného miesta Výkonného redaktora vedeckého časopisu ALFA - Architektonické listy Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Elektronický časopis ALFA (https://alfa.stuba.sk/) prijíma a publikuje na kvartálnej báze výhradne iba pôvodné, doposiaľ nepublikované príspevky, ktoré sú vlastným dielom autorov, ktorí ich na uverejnenie v časopise predkladajú prevažne v angličtine. Autori príspevkov vedecky či pedagogicky pôsobia v zodpovedajúcich oblastiach zamerania časopisu - architektúra, urbanizmus, dizajn.

Výkonný redaktor vedeckého recenzovaného časopisu ALFA - Architektonické listy Fakulty architektúry STU zodpovedá za dohľad nad všetkými fázami publikačného procesu a riadi sa pravidlami redakcie. Zabezpečuje vedeckú úroveň príspevkov uverejnených v časopise ALFA na základe stanovených štandardov a dohliada na dodržiavanie etického kódexu / publikačnej etiky zaužívaných v publikačnom procese. Komunikuje so všetkými zúčastnenými stranami publikačného procesu: autori, recenzenti, redakčná rada a vydavateľ a riadi recenzné konanie. Pravidelne publikuje výzvy na zasielanie príspevkov, dohliada na plnenie časového harmonogramu vychádzania časopisu, pripravuje podklady pre zasadnutia redakčnej rady časopisu a vyhotovuje z nich zápisnice. Zabezpečuje aktualizáciu webovej stránky časopisu a sociálnych sietí. Má základný prehľad o indexovaných databázach (WoS, Scopus, Google Scholar, …), aktívne vypracúva a predkladá redakčnej rade návrhy spojené s rozvojom časopisu.

Hlavná pracovná náplň:

● redaktorská činnosť časopisu ALFA - riadenie publikačného procesu a redaktorská úprava príspevkov, zverejňovanie výziev na publikovanie, komunikácia so zahraničnými školami architektúry, urbanizmu a dizajnu resp. s partnerskými inštitúciami

● komunikácia so zúčastnenými stranami publikačného procesu: autori, recenzenti, redakčná rada a vydavateľ

● riadenie recenzného konania

● aktualizácia webovej stránky a sociálnych sietí časopisu

● zabezpečuje kvalitu a rozvoj časopisu v domácom a medzinárodnom prostredí

● komunikácia s Národnou agentúrou ISSN, jazykovým redaktorom, vyhotovovanie objednávok o platby

● v rámci PR oddelenia; príprava a spracovanie tlačových správ, tvorba článkov o dianí na fakulte, propagačných a prezentačných materiálov, tvorba a korektúra obsahu webovej stránky a sociálnych sietí fakulty, komunikácia s odbornou a laickou verejnosťou, vrátane stredných škôl

Kvalifikačné predpoklady:

● vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Podporujúce predpoklady a iné kritériá:

● minimálne 2 roky praxe v oblasti redaktorskej činnosti

● ovládanie balíka Microsoft Office, WordPress, sociálne siete, IS Magion

● aktívna znalosť anglického jazyka - minimálne na úrovni B1 (slovom aj písmom)

● komunikatívnosť, spoľahlivosť, samostatnosť, distingvované vystupovanie, kreativita, organizačné a riadiace schopnosti

● prehľad o časopiseckých indexovaných databázach

● prehľad v oblasti architektúry, urbanizmu a dizajnu

Zoznam požadovaných dokladov:

● štruktúrovaný profesijný životopis

● koncepcia pôsobenia vo funkcii výkonného redaktora časopisu ALFA

● kópia dokladu o vysokoškolskom vzdelaní

● čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony

● čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

Predpokladaný termín nástupu: september 2020

Ponúkaný plat: od 1 100,- €/ mes./ plný úväzok (z toho základný tarifný plat od 880,- €/ mes./ plný úväzok)

Podmienky podania žiadosti:

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Fakulty architektúry STU v Bratislave, Námestie slobody č. 19, 812 45 Bratislava, prípadne elektronicky na alica.hornakova@stuba.sk, najneskôr do 17.08.2020. Informácie sú k dispozícii na Oddelení pre mzdy a ľudské zdroje FA STU, Ing. Horňáková, t. č. 02/57 276 229; mob. 0918 863 742; alica.hornakova@stuba.sk