Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE  PRACOVNÝCH  MIEST VYSOKOŠKOLSKÝCH  UČITEĽOV VO FUNKCII ODBORNÝ ASISTENT
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Vazovova 5, 812 43  Bratislava,
 FAKULTY ARCHITEKTÚRY STU v Bratislave


Dekanka Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 77 zákona č. 131/2002
Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie:

11 funkčných miest odborných asistentov
v študijnom odbore 5.1.1 architektúra a urbanizmus  a 2.2.6 dizajn

 1.   Kvalifikačné predpoklady:
•    vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v odbore

 2.   Podporujúce predpoklady a iné kritériá:
•    1 miesto – pôsobenie v predmetoch Aktuálne trendy v dizajne, Interiér a dizajn ,  vedenie Ateliérových prác a seminárov v príbuzných predmetoch na Ústave interiéru a výstavníctva
•    3 miesta – pôsobenie v predmetoch Staviteľstvo I – IV, v predmetoch ateliérovej tvorby s pôsobením na Ústave konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb
•    1 miesto – pôsobenie v predmetoch:  Požiarna bezpečnosť budov, Stavebná fyzika na Ústave konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb
•    1 miesto – pôsobenie v predmetoch:  Statika  I-II, Nosné konštrukcie I – II na Ústave konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb
•    1 miesto – pôsobenie v predmetoch: Aplikovaná typografia, Grafický dizajn II – III, Grafická prezentácia, Multimediálna komunikácia na Ústave dizajnu
•    1 miesto -  pôsobenie v predmetoch: Ateliér dizajnérskych výrobkov I –II, Tímové projektovanie na Ústave dizajnu
•    1 miesto  so zameraním na alternatívne stavebné materiály a technológie s pôsobením na Ústave ekologickej a experimentálnej architektúry
•    1 miesto so zameraním na udržateľnú architektúru  s pôsobením na Ústave ekologickej a experimentálnej architektúry
•    1 miesto so zameraním na experiment v oblasti počítačovej architektúry vo väzbe na stratégiu udržateľnosti s pôsobením na Ústave ekologickej a experimentálnej architektúry
•    aktívna pedagogická a vedecko-výskumná činnosť, vedenie a účasť na domácich a zahraničných grantoch
•    aktívna znalosť minimálne 1 svetového jazyka


3.     Zoznam požadovaných dokladov:
•    písomná žiadosť so sformulovanou koncepciou pôsobenia, ktorá zohľadní súčasné moderné pedagogické metódy a stav výskumu v danej oblasti
•    zoznam a doklady o pedagogickej, umelecko-tvorivej činnosti , prípadne vedecko-výskumnej činnosti  uchádzača
•    štruktúrovaný životopis
•    portfólio vlastnej tvorby a výsledkov pedagogického pôsobenia
•    čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony
•    čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
•    kópia dokladu o príslušnom stupni vysokoškolského vzdelania

4.  Predpokladaný termín nástupu:
dohodou (júl – október 2015)


5.     Podmienky podania žiadosti:
Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Fakulty architektúry STU v Bratislave, Námestie slobody č. 19, 812 45 Bratislava najneskôr
do 3.6.2015  s označením „Výberové konanie“. Informácie sú k dispozícii na Referáte    ľudských zdrojov  FA STU p. Sabolová; t.č. 02/57 276 229; 0917691545; sabolova@fa.stuba.sk