Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE PRACOVNÉHO MIESTA
PRE POSTDOKTORANDSKÝ VÝSKUMNÝ POBYT
NA FAKULTE ARCHITEKTÚRY
SLOVENSKEJ  TECHNICKEJ  UNIVERZITY  V  BRATISLAVE


Dekanka Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity  vyhlasuje  výzvu na obsadenie pracovného miesta pre postdoktorandský výskumný pobyt v trvaní 10 mesiacov. Témou doktorandského výskumného pobytu je Valorizácia urbanistických štruktúr panelových sídlisk.
Miesto je  určené pre úspešných absolventov doktorandského štúdia v študijnom odbore  
5.1.1 Architektúra a urbanizmus


1.    Kvalifikačné predpoklady:
•    úspešne ukončené doktorandské štúdium (min. odovzdaná dizertačná práca)

2.   Iné požiadavky:
•    autorstvo, resp. spoluautorstvo publikácií v kategórii A (minimálne 2 + n, pričom n je počet rokov po obhájení dizertačnej práce)
•    doba po ukončení doktorandského štúdia uchádzača nepresahuje 3 roky

3.    Zoznam požadovaných dokladov:
•    profesijný životopis
•    osvedčené kópie dokladov o vysokoškolskom vzdelaní 2. a  3. stupňa
•    prehľad výstupov publikačnej činnosti a ohlasov za ostatné 3 roky
•    prehľad účasti na riešení vedeckovýskumných projektov a absolvovaných zahraničných pobytov
•    2 odporúčacie listy uznávaných predstaviteľov vybraného odboru,  pričom len jeden môže byť zo školiaceho pracoviska uchádzača
•    výpis z registra trestov

Výskumný pobyt je zameraný na riešenie konkrétnych vedeckých problémov témy, na ktorú je pobyt vypísaný. Výskumný pobyt trvá 10 mesiacov. Pôsobenie postdoktoranda na fakulte je honorované mesačnou mzdou vo výške 600 Eur.
Predpokladaný nástup: november 2014

          Podmienky podania žiadosti:
Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne  Fakulty architektúry STU v Bratislave,  Nám. slobody č. 19, 812 45 Bratislava, najneskôr do             3.11.2014.