Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE  PRACOVNÉHO MIESTA VYSOKOŠKOLSKÉHO  UČITEĽA VO FUNKCII PROFESOR  
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Vazovova 5, 812 43  Bratislava,
 FAKULTY ARCHITEKTÚRY STU v Bratislave

Výberové konanie pre obdobie 2014 – 2019

Dekanka Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 77 zákona č. 131/2002
Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie:

1 funkčného miesta profesora pre študijný odbor 5.1.1 Architektúra a urbanizmus

 1.   Kvalifikačné predpoklady:
•    vedecko-pedagogický  titul   „profesor“ alebo „docent“  v študijnom odbore alebo príbuznom odbore

 2.   Podporujúce predpoklady a iné kritériá:
•    aktívna pedagogická a vedecko-výskumná činnosť
•    garantovanie doktorandského študijného programu Teória a dejiny architektúry
•    aktívna znalosť svetového jazyka


3.     Zoznam požadovaných dokladov:
•    písomná žiadosť so sformulovanou koncepciou pôsobenia, ktorá zohľadní súčasné moderné pedagogické metódy a stav výskumu v danej oblasti
•    zoznam a doklady o pedagogickej, vedecko-výskumnej činnosti a umelecko-tvorivej činnosti  uchádzača
•    štruktúrovaný životopis
•    portfólio vlastnej tvorby a výsledkov pedagogického pôsobenia
•    čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony
•    čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
•    kópia dokladu o príslušnom stupni vysokoškolského vzdelania
•    kópia dokladu o udelení akademického titulu PhD., CSc., ArtD.
•    kópia dokladu o udelení  titulu docent alebo profesor

4.  Predpokladaný termín nástupu:
marec 2014


5.     Podmienky podania žiadosti:
Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Fakulty architektúry STU v Bratislave, Námestie slobody č. 19, 812 45 Bratislava najneskôr
do 18.2.2014  s označením „Výberové konanie“. Informácie  na Referáte    ľudských zdrojov  FA STU p. Sabolová; t.č. 02/57 276 229; 0917691545; sabolova@fa.stuba.sk