Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE  MIESTA VEDÚCEHO
 ÚSTAVU KRAJINNEJ A ZÁHRADNEJ ARCHITEKTÚRY
FAKULTY ARCHITEKTÚRY STU v Bratislave,
 SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY v Bratislave, Vazovova 5, 812 43  Bratislava,


Výberové konanie pre obdobie 2014 – 2019

Dekanka Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 32 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na funkciu:

Vedúci Ústavu krajinnej a záhradnej architektúry

1.    Kvalifikačné predpoklady:
•    vysokoškolské vzdelanie v odbore architektúra a urbanizmus, krajinná a záhradná architektúra, krajinárstvo, ochrana a využívanie krajiny alebo príbuznom odbore
•    aktívna znalosť jedného svetového jazyka

2.    Podporujúce predpoklady a iné kritéria:
•    aktívna pedagogická, vedeckovýskumná činnosť
•    organizačné a riadiace schopnosti
•    minimálne 10 rokov praxe


 3.  Zoznam požadovaných dokladov:
•    písomná žiadosť so sformulovanou koncepciou rozvoja ústavu
•    štruktúrovaný životopis
•     kópia dokladu o príslušnom stupni vysokoškolského vzdelania
•    čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony
•    čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

4.  Predpokladaný termín nástupu:

            Marec  2014

5.     Podmienky podania žiadosti:
Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Fakulty architektúry STU v Bratislave, Námestie slobody č. 19, 812 45 Bratislava najneskôr
do 14.2.2014  s označením „Výberové konanie“. Informácie sú k dispozícii na Referáte    ľudských zdrojov  FA STU p. Sabolová; t.č. 02/57 276 229; 0917691545; sabolova@fa.stuba.sk