Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE  PRACOVNÝCH MIEST VYSOKOŠKOLSKÝCH  UČITEĽOV VO FUNKCII PROFESOR A DOCENT
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Vazovova 5, 812 43  Bratislava,
 FAKULTY ARCHITEKTÚRY STU v Bratislave

Výberové konanie pre obdobie 2014 – 2019

Dekanka Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 77 zákona č. 131/2002
Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie:
1 funkčné miesto profesora a 3 funkčné miesta docentov
pre študijný odbor 5.1.1 Architektúra a urbanizmus

 1.   Kvalifikačné predpoklady:
       pre funkčné miesto profesor:
•    vedecko-pedagogický „profesor“ v študijnom odbore alebo príbuznom odbore
       pre funkčné miesta docent:
•    vedecko-pedagogický titul „docent“ alebo „profesor“ v študijnom odbore alebo príbuznom odbore
 2.   Podporujúce predpoklady a iné kritéria:
•    aktívna pedagogická a vedecko-výskumná činnosť
        pre funkčné miesto profesor:
•    garantovanie doktorandského študijného programu Teória architektúry s výhľadovou možnosťou garantovať študijné programy v študijnom odbore 5.1.1 Architektúra a urbanizmus (profesor)
       pre funkčné miesta docent:
•    garantovanie modulu M6 Architektúra a ekológia v Bc. Študijnom programe a garantovanie a vedenie predmetov  Alternatívne technológie a Ekológia sídla a udržateľný rozvoj v inž. Študijnom programe „Architektúra“  (1 docent)
•    garantovanie tematického modulu M3 Výrobné stavby (1 docent)
•    garantovanie predmetov v  oblasti technického zariadenia budov - TZB (1 docent)
•    aktívna znalosť minimálne jedného svetového jazyka

3.     Zoznam požadovaných dokladov:
•    písomná žiadosť so sformulovanou koncepciou pôsobenia, ktorá zohľadní súčasné moderné pedagogické metódy a stav výskumu v danej oblasti
•    zoznam a doklady o pedagogickej, vedecko-výskumnej činnosti a umelecko-tvorivej činnosti  uchádzača
•    štruktúrovaný životopis
•    portfólio vlastnej tvorby a výsledkov pedagogického pôsobenia
•    čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony
•    čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
•    kópia dokladu o príslušnom stupni vysokoškolského vzdelania
•    kópia dokladu o udelení akademického titulu PhD., CSc.
•    kópia dokladu o udelení  titulu docent alebo profesor

4.  Predpokladaný termín nástupu:
            Február 2014

5.     Podmienky podania žiadosti:
Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Fakulty architektúry STU v Bratislave, Námestie slobody č. 19, 812 45 Bratislava najneskôr
do 14.1.2014  s označením „Výberové konanie“. Informácie sú k dispozícii na Referáte    ľudských zdrojov  FA STU p. Sabolová; t.č. 02/57 276 229; 0917691545; sabolova@fa.stuba