Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE  PRACOVNÉHO MIESTA VYSOKOŠKOLSKÉHO  UČITEĽA VO FUNKCII ODBORNÝ ASISTENT
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Vazovova 5, 812 43  Bratislava,
 FAKULTY ARCHITEKTÚRY STU v Bratislave, Nám. slobody 19, 812 45  Bratislava

Výberové konanie pre obdobie 2013 – 2018

Dekanka Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 77 zákona č. 131/2002
Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie:

1 funkčného miesta odborného asistenta pre študijný odbor Architektúra a urbanizmus
s pedagogickým a vedecko-výskumným  pôsobením v Kabinete výtvarnej tvorby

 1.   Kvalifikačné predpoklady:
•    vysokoškolské vzdelanie výtvarného smeru

 2.   Podporujúce predpoklady a iné kritéria:
•    aktívna pedagogická činnosť v oblasti výtvarnej tvorby
•     pôsobenie v skupine  predmetov v študijnom programe Architektúra a urbanizmus
Kreslenie I., Kreslenie II., Výtvarné dielo v architektúre, Výtvarný seminár - plenér
•    aktívna znalosť svetového jazyka
•    vlastná aktívna výtvarná činnosť


3.     Zoznam požadovaných dokladov:
•    písomná žiadosť so sformulovanou koncepciou pôsobenia, ktorá zohľadní súčasné moderné pedagogické metódy a stav výskumu v danej oblasti
•    zoznam a doklady o pedagogickej, umelecko-tvorivej činnosti , prípadne vedecko-výskumnej činnosti  uchádzača
•    štruktúrovaný životopis
•    portfólio vlastnej tvorby a výsledkov pedagogického pôsobenia
•    čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony
•    čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
•    kópia dokladu o príslušnom stupni vysokoškolského vzdelania

4.  Predpokladaný termín nástupu:
             november 2013


5.     Podmienky podania žiadosti:
Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Fakulty architektúry STU v Bratislave, Námestie slobody č. 19, 812 45 Bratislava najneskôr
do 18.10.2013  s označením „Výberové konanie“. Informácie sú k dispozícii na Referáte    ľudských zdrojov  FA STU p. Sabolová; t.č. 02/57 276 229; 0917691545; sabolova@fa.stuba.sk