Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE  PRACOVNÉHO MIESTA VYSOKOŠKOLSKÉHO  UČITEĽA VO FUNKCII DOCENT
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Vazovova 5, 812 43  Bratislava,
 FAKULTY ARCHITEKTÚRY STU v Bratislave, Nám. slobody 19, 812 45  Bratislava

Výberové konanie pre obdobie 2013 – 2018

Dekanka Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 77 zákona č. 131/2002
Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie:
1 funkčného miesta docenta pre študijný odbor 2.2.6 Dizajn

 1.   Kvalifikačné predpoklady:
•    vedecko-pedagogický alebo umelecko-pedagogický  titul „docent“ alebo „profesor“ v študijnom odbore alebo príbuznom odbore

 2.   Podporujúce predpoklady a iné kritéria:
•     aktívna pedagogická a vedecko-výskumná činnosť
•     garantovanie skupiny predmetov v študijnom programe Dizajn výrobkov:
      Základy dizajnu I.; Základy dizajnu II.;  Prax I.;  Prax II.;  Prax III.
•     aktívna znalosť svetového jazyka
•     minimálne 5 rokov praxe


3.     Zoznam požadovaných dokladov:
•    písomná žiadosť so sformulovanou koncepciou pôsobenia, ktorá zohľadní súčasné   moderné pedagogické metódy a stav výskumu v danej oblasti
•    zoznam a doklady o pedagogickej, vedecko-výskumnej činnosti a umelecko-tvorivej činnosti  uchádzača
•    štruktúrovaný životopis
•    portfólio vlastnej tvorby a výsledkov pedagogického pôsobenia
•    čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony
•    čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
•    kópia dokladu o príslušnom stupni vysokoškolského vzdelania
•    kópia dokladu o udelení akademického titulu PhD., CSc., ArtD.
•    kópia dokladu o udelení  titulu docent alebo profesor

4.  Predpokladaný termín nástupu:
     Október 2013


5.     Podmienky podania žiadosti:
Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Fakulty architektúry STU v Bratislave, Námestie slobody č. 19, 812 45 Bratislava najneskôr do 3.10.2013  s označením „Výberové konanie“. Informácie sú k dispozícii na Referáte  ľudských zdrojov  FA STU p. Sabolová; t.č. 02/57 276 229; 0917691545; sabolova@fa.stuba.sk