Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE  PRACOVNÝCH MIEST
 VYSOKOŠKOLSKÝCH UČITEĽOV VO FUNKCII PROFESOR
                      SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY v BRATISLAVE__________

Výberové konanie pre obdobie 2013 - 2018


Dekanka Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 77 zákona č. 131/2002
Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie:
a) 6 funkčných miest  profesorov pre študijný odbor 5.1.1 Architektúra a urbanizmus
b) 2 funkčných miest profesorov pre študijný odbor 2.2.6  Dizajn
 

      1.   Kvalifikačné predpoklady:
•    vedecko-pedagogický  alebo umelecko-pedagogický titul profesor alebo docent v študijnom odbore alebo príbuznom študijnom odbore

2.   Podporujúce predpoklady a iné kritéria:
•    aktívna pedagogická a vedecko-výskumná, resp. tvorivá a projektová prax v predmetnej oblasti
•    aktívna znalosť svetového jazyka
•    potenciál garantovať a spolugarantovať študijný program v príslušnom študijnom odbore


3.    Zoznam požadovaných dokladov:
•    písomná žiadosť so sformulovanou koncepciou pôsobenia, ktorá zohľadní súčasné moderné pedagogické metódy a stav výskumu v danej oblasti
•    zoznam a doklady o pedagogickej, vedecko-výskumnej činnosti a umelecko-tvorivej činnosti  uchádzača
•    portfólio vlastnej tvorby a výsledkov pedagogického pôsobenia

mimofakultní uchádzači k vyššie uvedeným dokladom ešte doložia:
•    kópia dokladu o príslušnom stupni vysokoškolského vzdelania
•    kópia dokladu o udelení akademického titulu PhD., CSc., ArtD.
•    kópia dokladu o udelení vedecko-pedagogického titulu profesor alebo docent
•    štruktúrovaný životopis
•    čistý výpis z registra trestov

4.    predpokladaný termín nástupu
  júl 2013

      5.     Podmienky podania žiadosti:
Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Fakulty architektúry STU v Bratislave, Námestie slobody č. 19, 812 45 Bratislava najneskôr do 12.6.2013 s označením „Výberové konanie“. Informácie sú k dispozícii na Referáte ľudských zdrojov  FA STU p. Sabolová; t.č. 02/57 276 229; 0917691545; sabolova@fa.stuba.sk