Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE   MIESTA  TAJOMNÍKA
 FAKULTY ARCHITEKTÚRY
SLOVENSKEJ  TECHNICKEJ  UNIVERZITY  V  BRATISLAVE


Dekanka Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 32 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obdobie 5 rokov na funkciu:

    TAJOMNÍK FAKULTY
    
Kvalifikačné predpoklady:
•    vysokoškolské vzdelanie  ekonomického smeru

Podporujúce predpoklady a iné kritéria :
•    skúsenosti z riadiacej a organizačnej práce vo verejnej alebo štátnej správe, resp. v príspevkových organizáciách v oblasti ekonomickej, tvorby a sledovania rozpočtu, uzatvárania zmluvných vzťahov,
•    skúsenosti s prípravou a koordinovaním projektov a štrukturálnych fondov,
•    ovládanie balíka Microsoft Office; znalosť práce v IS Magion výhodou
•    minimálne 10 rokov praxe
•    znalosť svetového jazyka vítaná

Zoznam požadovaných dokladov:
•    štruktúrovaný životopis
•    kópia dokladu o vysokoškolskom vzdelaní
•    čistý výpis z registra trestov

Termín nástupu:
Máj 2013


       Podmienky podania žiadosti:
Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne  Fakulty architektúry STU v Bratislave, Námestie slobody č. 19, 812 45 Bratislava, najneskôr do 18.4.2013 s označením „Výberové konanie“. Bližšie informácie k výberovému konaniu Vám budú poskytnuté na t. č. 02/544 35 259; 0917691545, sabolova@fa.stuba.sk