Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE 2 PRACOVNÝCH MIEST VYSOKOŠKOLSKÉHO UČITEĽA VO FUNKCII DOCENT
NA FAKULTE ARCHITEKTÚRY STU V BRATISLAVE


Dekanka Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 77 zákona č. 131/2002
Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie:
 2 funkčných miest docentov  pre študijný odbor 5.1.1 Architektúra a urbanizmus
Fakulty architektúry STU v Bratislave.


      1.   Kvalifikačné predpoklady:
•    vedecko-pedagogický  titul „docent“ alebo „profesor“ v  odbore alebo príbuznom odbore

2.   Podporujúce predpoklady a iné kritéria:
•    aktívna pedagogická a vedecko-výskumná činnosť v odbore
1.    miesto: predpokladaná garancia predmetov I. a II. stupňa štúdia v oblasti vnútornej architektúry s presahom do odboru dizajn
2.    miesto: predpokladaná garancia predmetov I. a II. stupňa štúdia v oblasti občianskych budov
•    aktívna znalosť svetového jazyka
•    minimálne 5 rokov praxe

3.    Zoznam požadovaných dokladov:
•    písomná žiadosť so sformulovanou koncepciou pôsobenia, ktorá zohľadní súčasné moderné pedagogické metódy v danej oblasti
•    zoznam a doklady o pedagogickej, vedecko-výskumnej činnosti a umelecko-tvorivej činnosti  uchádzača
•    portfólio vlastnej tvorby a výsledkov pedagogického pôsobenia

mimofakultní uchádzači k vyššie uvedeným dokladom ešte doložia:
•    kópia dokladu o príslušnom stupni vysokoškolského vzdelania
•    kópia dokladu o udelení akademického titulu PhD., CSc., ArtD.
•    kópia dokladu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent alebo profesor
•    štruktúrovaný životopis
•    čistý výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)

 4.  Termín nástupu:
             1.3.2013

5.    Rozsah pracovného úväzku:  
•    plný
          
6.     Podmienky podania žiadosti:
Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Fakulty architektúry STU v Bratislave, Námestie slobody č. 19, 812 45 Bratislava najneskôr
do 14.2.2013  s označením „Výberové konanie“. Informácie sú k dispozícii na Referáte    ľudských zdrojov  FA STU p. Sabolová; t.č. 02/57 276 229; 0917691545; sabolova@fa.stuba.sk