Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Obhajoby dizertačných prác konané podľa §63 Zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Článkov 24-27 Študijného poriadku STU v Bratislave


miesto obhajoby: seminárna miestnosť č. 117, I. poschodie vľavo, FA STU Bratislava

meno dizertanta - študijný program, termín obhajoby - téma dizertačnej práce

Ing. arch. Zuzana Grúňová - obnova architektonického dedičstva,  23.4.2013 o 10.00 hod.
Technický manažment historických budov v kontexte pamiatkovej ochrany a efektívneho využitia