Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE   MIEST  VEDÚCICH  ÚSTAVOV A KABINETU NA FAKULTE ARCHITEKTÚRY
SLOVENSKEJ  TECHNICKEJ  UNIVERZITY  V  BRATISLAVE


Dekanka Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 32 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obdobie 5 rokov na funkcie:

1.    Vedúci  Ústavu architektúry obytných budov   

2.    Vedúci  Ústavu architektúry občianskych budov

Kvalifikačné predpoklady pre funkcie 1. a 2. :
•    vysokoškolské vzdelanie v odbore Architektúra, Urbanizmus alebo Architektúra a urbanizmus
•    aktívna znalosť jedného svetového jazyka

3.    Vedúci  Ústavu dizajnu

4.    Vedúci  Kabinetu výtvarnej tvorby

Kvalifikačné predpoklady pre funkcie 3. a 4.:
•    vysokoškolské vzdelanie v odbore Dizajn, Voľné umenie – socha, Výtvarné umenie
•    aktívna znalosť jedného svetového jazyka

Podporujúce predpoklady a iné kritéria pre funkcie 1. až 4.:
•    aktívna pedagogická, vedecko-výskumná činnosť, resp. umelecko- tvorivá činnosť
•    organizačné a riadiace schopnosti
•    minimálne 10 rokov praxe

Zoznam požadovaných dokladov:
•    písomná žiadosť
•    štruktúrovaný životopis
•    kópia dokladu o vysokoškolskom vzdelaní
•    koncepcia rozvoja ústavu, kabinetu
•    zoznam a doklady o pedagogickej činnosti uchádzača
•    čistý výpis z registra trestov


       Podmienky podania žiadosti:
Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne  Fakulty architektúry STU v Bratislave, Námestie slobody č. 19, 812 45 Bratislava, najneskôr do 16.11.2012 s označením „Výberové konanie“. Bližšie informácie k výberovému konaniu Vám budú poskytnuté na t. č. 02/544 35 259; 0917691545, sabolova@fa.stuba.sk