Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE PRACOVNÉHO MIESTA
VYSOKOŠKOLSKÉHO UČITEĽA  VO FUNKCII ODBORNÉHO ASISTENTA
NA FAKULTE ARCHITEKTÚRY
SLOVENSKEJ  TECHNICKEJ  UNIVERZITY  V  BRATISLAVE


Dekanka Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 77 zákona  č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlasuje výberové konanie na 1 pracovné miesto

odborného asistenta
v odbore  Architektúra a urbanizmus s pedagogickým a vedecko-výskumným pôsobením na Ústave konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb v oblasti staviteľstva.


1.    Kvalifikačné predpoklady:
•    vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v odbore alebo v príbuznom odbore
•    znalosť jedného svetového jazyka

2.    Podporujúce predpoklady a iné kritéria:
•    aktívna pedagogická a vedeckovýskumná činnosť
•    minimálne 3  roky praxe
•    kritériom pre výberové konanie sú aj výsledky odbornej činnosti a predložený program pôsobenia

3.    Zoznam požadovaných dokladov:
•    písomná žiadosť so sformulovanou koncepciou pôsobenia
•    zoznam a doklady pedagogickej, vedecko-výskumnej  činnosti uchádzača
•    portfólio vlastnej  tvorby a výsledkov pedagogického pôsobenia

mimofakultní uchádzači k vyššie uvedeným dokladom ešte doložia
•    štruktúrovaný životopis
•    kópia dokladu o príslušnom stupni vysokoškolského vzdelania
•    výpis z registra trestov

4.    Termín nástupu, úväzok:
•    podľa dohody


      5.  Podmienky podania žiadosti:
Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne  Fakulty architektúry STU v Bratislave,  Námestie slobody č. 19, 812 45 Bratislava, najneskôr do            31.10.2012 s označením „Výberové konanie“. Informácie sú k dispozícii na Referáte ľudských zdrojov FA STU, p. Sabolová;, č.t. 02/57276229;  0917691545; sabolova@fa.stuba.sk