Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE PRACOVNÝCH MIEST
PRE POSTDOKTORANDSKÝ VÝSKUMNÝ POBYT
NA FAKULTE ARCHITEKTÚRY
SLOVENSKEJ  TECHNICKEJ  UNIVERZITY  V  BRATISLAVE


Dekanka Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity  vyhlasuje  výberové konanie na obsadenie 3  pracovných  miest pre postdoktorandský  výskumný pobyt v trvaní 10 mesiacov v študijných odboroch akreditovaných na fakulte.
Miesta sú určené pre úspešných absolventov doktorandského štúdia v nasledujúcich študijných odboroch:

5.1.1 Architektúra a urbanizmus, 2.2.6 Dizajn a 2.1.18 Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry


1.    Kvalifikačné predpoklady:
•    úspešne ukončené doktorandské štúdium (min. odovzdaná dizertačná práca)

2.    Iné požiadavky:
•    autorstvo, resp. spoluautorstvo publikácií v kategórii A (minimálne 2 + n, pričom n je počet rokov po obhájení dizertačnej práce)
•    doba po ukončení doktorandského štúdia uchádzača nepresahuje 3 roky

3.    Zoznam požadovaných dokladov:
•    profesijný životopis
•    osvedčené kópie dokladov o vysokoškolskom vzdelaní 2. a 3. stupňa
•    prehľad výstupov publikačnej činnosti a ohlasov za ostatné 3 roky,
•    prehľad účasti na riešení vedeckovýskumných projektov a absolvovaných zahraničných pobytov
•    2 odporúčacie listy uznávaných predstaviteľov  vybraných odborov, pričom len jeden môže byť zo školiaceho pracoviska uchádzača
•    akceptačný list z pracoviska, na ktorom sa záujemca uchádza o výskumný pobyt so špecifikáciou výskumného zámeru
•    výpis z registra trestov

Výskumný pobyt je zameraný na prehĺbenie a rozšírenie výsledkov vedeckého skúmania resp. umeleckého pôsobenia, ktoré bolo cieľom dizertačnej práce. Výskumný pobyt trvá 10 mesiacov. Pôsobenie postdoktoranda na fakulte je honorované mesačnou mzdou vo výške 600 EUR.
            Predpokladaný nástup : október 2012


      4.  Podmienky podania žiadosti:
Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne  Fakulty architektúry STU v Bratislave,  Námestie slobody č. 19, 812 45 Bratislava, najneskôr do              21.9.2012 s označením „ Výberové konanie“. Informácie sú k dispozícii na Referáte ľudských zdrojov FA STU, p. Sabolová;, č.t. 02/57276229; 0917691540; e-mail: sabolova@fa.stuba.sk