Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE PRACOVNÉHO MIESTA
VYSOKOŠKOLSKÉHO UČITEĽA  VO FUNKCII ODBORNÉHO ASISTENTA
NA FAKULTE ARCHITEKTÚRY
SLOVENSKEJ  TECHNICKEJ  UNIVERZITY  V  BRATISLAVE

Výberové konanie pre obdobie 2012 - 2017


Dekanka Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 77 zákona  č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlasuje  výberové konanie na 2 pracovné miesta
odborných asistentov
 pre študijný odbor Architektúra a urbanizmus,  s pedagogickým a vedecko-výskumným pôsobením na Ústave urbanizmu.


1.    Kvalifikačné predpoklady:
•    vysokoškolské vzdelanie v oblasti architektúra, urbanizmus
•    pedagogické skúsenosti  
•    znalosť jedného svetového jazyka
•    ukončenie 3. stupňa štúdia vítané

2.    Podporujúce predpoklady a iné kritéria:
•    aktívna pedagogická a vedeckovýskumná činnosť v oblasti vedenia urbanistickej tvorby, cvičenia urbanizmu, urbanistická kompozícia, územné plánovanie, urbanistická ekonómia
•    min. 3 roky praxe


3.    Zoznam požadovaných dokladov:
•    portfólio architektonickej a urbanistickej tvorby
•    prehľad publikačnej činnosti

mimofakultní uchádzači k vyššie uvedeným dokladom ešte doložia
•    štruktúrovaný životopis
•    doklad o o ukončení VŠ štúdia
•    výpis z registra trestov


4.    Termín nástupu, úväzok:
•    podľa dohody

      5.  Podmienky podania žiadosti:
Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne  Fakulty architektúry STU v Bratislave,  Námestie slobody č. 19, 812 45 Bratislava, najneskôr do  22.2.2012 s označením „ Výberové konanie“. Informácie sú k dispozícii na Referáte ľudských zdrojov FA STU, p. Sabolová;, č.t. 02/57276229; 0917691540; e-mail: sabolova@fa.stuba.sk