Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE   MIESTA  VEDÚCEHO
ÚSTAVU EKOLOGICKEJ A EXPERIMENTÁLNEJ ARCHITEKTÚRY
NA FAKULTE ARCHITEKTÚRY
SLOVENSKEJ  TECHNICKEJ  UNIVERZITY  V  BRATISLAVE


Dekanka Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 32 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na funkciu

vedúceho Ústavu ekologickej a experimentálnej architektúry   FA STU.


1.    Kvalifikačné predpoklady:
•    vysokoškolské vzdelanie v odbore Architektúra, Urbanizmus alebo Architektúra a urbanizmus
•    aktívna znalosť jedného svetového jazyka

2.    Podporujúce predpoklady a iné kritéria:
•    aktívna pedagogická, vedeckovýskumná činnosť
•    organizačné a riadiace schopnosti
•    minimálne 15 rokov praxe

3.    Zoznam požadovaných dokladov:

•    písomná žiadosť
•    štruktúrovaný životopis
•    kópia dokladu o vysokoškolskom vzdelaní
•    koncepcia rozvoja ústavu
•    zoznam a doklady o pedagogickej činnosti uchádzača
•    čistý výpis z registra trestov

4.    Termín nástupu:
•    dohodou

      5.  Podmienky podania žiadosti:
Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne  Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Námestie slobody č. 19, 812 45 Bratislava, najneskôr do 21 dní od uverejnenia ponuky s označením „Výberové konanie“. Bližšie informácie k výberovému konaniu Vám budú poskytnuté na t. č. 02/544 35 259; 0918665005