Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
VÝBEROVÉ  KONANIE NA OBSADENIE  PRACOVNÉHO MIESTA
VYSOKOŠKOLSKÉHO UČITEĽA  VO FUNKCII ODBORNÉHO ASISTENTA
NA FAKULTE ARCHITEKTÚRY
SLOVENSKEJ  TECHNICKEJ  UNIVERZITY  V  BRATISLAVE
Výberové konanie pre obdobie 2010-2015

Dekanka Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 77  zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vypisuje výberové konanie na 1 funkčné miesto
odborného asistenta pre odbor Záhradná a krajinná architektúra,
študijné programy Krajinná architektúra a krajinné plánovanie

1.    Kvalifikačné predpoklady:
·    vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v odbore krajinná architektúra/krajinné plánovanie alebo príbuzných odboroch
·    pedagogická prax min. 10 rokov so špecializáciou na krajinnú architektúru/krajinné plánovanie a environmentálne plánovanie
·    vedeckovýskumná prax min. 10 rokov v univerzitnom výskume a prax so samostatným vedením výskumných projektov
·    prax vo vedení zahraničných pedagogických a výskumných projektov
·    aktívna znalosť minimálne anglického jazyka so spôsobilosťou v týchto jazykoch komunikovať a publikovať

2.    Podporujúce predpoklady a iné kritéria:
·    aktívna pedagogická a vedeckovýskumná činnosť v oblasti krajinnej architektúry, krajinného plánovania, environmentálneho plánovania a manažmentu
·    manažment národných resp. medzinárodných vedeckovýskumných projektov
·    členstvo vo významných domácich a zahraničných organizáciách v predmetnej oblasti

3.    Zoznam požadovaných dokladov:
·     štruktúrovaný životopis
·   kópia dokladu o príslušnom stupni VŠ vzdelania, o udelení akademického titulu  PhD.    ArtD., Dr. alebo CSc.
·    zoznam a doklady pedagogickej, vedecko-výskumnej tvorivej činnosti uchádzača. Zoznam musí byť spracovaný a dokladovaný formou osobného evalvačného spisu za posledné 3 roky, doplneného o zoznam a doklady pedagogickej činnosti uchádzača, anotácia ponuky svojho pôsobenia v rámci odboru
·    koncepcia pôsobenia, ktorá zohľadní súčasné moderné pedagogické metódy v danej oblasti
·    portfólio vlastnej umeleckej tvorby a výsledkov pedagogického pôsobenia      
·    čistý výpis z registra trestov

4.    Termín nástupu:
·    október 2010

5.    Podmienky podania žiadosti:
Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Fakulty architektúry STU v Bratislave, Nám. slobody č. 19, 812 45 Bratislava najneskôr do 8.10.2010  s označením „Výberové konanie“. Informácie sú k dispozícii na Referáte ľudských zdrojov  FA STU p. Sabolová, t.č. 02/57 276 229; sabolova@fa.stuba.sk