Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE   MIESTA  VEDÚCEHO
ÚSTAVU DIZAJNU A VÝTVARNÝCH DISCIPLÍN
NA FAKULTE ARCHITEKTÚRY
SLOVENSKEJ  TECHNICKEJ  UNIVERZITY  V  BRATISLAVE


Dekan Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 32 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na funkciu

vedúceho Ústavu dizajnu a výtvarných disciplín   FA STU.


1.    Kvalifikačné predpoklady:
·    vysokoškolské vzdelanie v odbore alebo v príbuznom odbore
·    aktívna znalosť jedného svetového jazyka

2.    Podporujúce predpoklady a iné kritéria:
·    aktívna pedagogická, vedeckovýskumná činnosť
·    organizačné a riadiace schopnosti
·    minimálne 15 rokov praxe

3.    Zoznam požadovaných dokladov:

·    písomná žiadosť
·    štruktúrovaný životopis
·    kópia dokladu o vysokoškolskom vzdelaní
·    portfólio plastických disciplín, resp. kombinovaných techník
·    koncepcia rozvoja ústavu
·    zoznam a doklady o pedagogickej činnosti uchádzača
·    čistý výpis z registra trestov

4.    Termín nástupu:
·    dohodou

      5.  Podmienky podania žiadosti:
Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne  Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Námestie slobody č. 19, 812 45 Bratislava, najneskôr do 21 dní od uverejnenia ponuky s označením „Výberové konanie“. Bližšie informácie k výberovému konaniu Vám budú poskytnuté na t. č. 02/544 35 259; 0918665005